บริการใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย


...
First Choice Translation

บริการใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (WORK PERMIT)

เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ต่อใบอนุญาติทำงาน (WORK PERMIT) ต่อวีซ่า (VISA) และเปลี่ยนประเภทการตรวจตรา โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานบริการโดยตรง


First Choice Translation
บริการด้านใบอนุญาต (WORK PERMIT)

ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ

ต่ออายุ , เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาติทำงาน

หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต (ประเภททั่วไป)

บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาทต่อ ต่างชาติ 1 คน

เป็นอาชีพที่ไม่ต้องห้าม และมีความจำเป็นในการจ้างงาน

ต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทชั่วคราว ( NON-B)

เอกสารยื่นคำขอ

หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า NON-B และใบอนุญาตทำงาน

หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือน รับรองกระทรวงพาณิชย์ รูปถ่าย 2 รูป

บอจ. 5 (รายชื่อผู้ถือหุ้น) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

งบดุล งบกำไรขาดทุน 2 ปีล่าสุด (รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์)

ภงด. 50 ปีล่าสุด รับรองโดยสรรพากร

แบบสบช.3 ปีล่าสุด

ภงด. 30 3 เดือนล่าสุด รับรองโดยกรมสรรพากร

ภงด.1 และประกันสังคม 3 เดือนล่าสุด รับรองโดยกรมสรรพากร

แบบคำร้อง

หลักเกณฑ์การขอวีซ่า

บุคคลต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงาน

บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และต้องประกอบกิจการต่อเนื่อง

บริษัทมีอัตราส่วนพนักงานไทย 4 ต่อคนต่างด้าว 1 คน

เอกสารยื่นคำขอ

Passport พร้อมวีซ่า NON-B

หลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน

ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)

หนังสือรับรองบริษัท

บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว

งบกำไรขาดทุน งบดุลบริษัท

แบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

แบบ ภพ.30

แบบคำขอตามที่กรมแรงงานกำหนด ตร. 1 (ดาวโหลดแบบ)