FQA

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยการรับรองเอกสาร ค่าบริการแปลและระยะเวลา ช่องทางการรับเอกสาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการ

แปลเอกสารราคาเท่าไร ใช้ระยะเวลากี่วัน?


ราคาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล
ดังนั้นลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • E-mail: [email protected]gmail.com
 • Line ID: 1stchoicetranslation
 • Fax: 02-6166152
 • ส่งเอกสารหลังดำเนินการเสร็จอย่างไร?


  เรามีบริการส่งเอกสาร 3 ช่องทาง

 • รับด้วยตัวเอง
 • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
 • รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง
 • ทางศูนย์มีรับรองเอกสารไหม?


  มีค่ะ ทางเรามีตราประทับรับรองการแปลของบริษัท ที่ได้รับการจดทะเบียน และนอกจากนี้ยังมีการรับรองโดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม (Notary Public Attorney)

  ปกติมีการรับรองเอกสารดังนี้

 • รับรองการแปล Notary Publice Attorney
 • รับรองการแปลกองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, รับรองการแปลโดยสถานทูตแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่ประเภทเอกสารและประเทศที่ไปยื่นดำเนินการ
 • รับรองการแปลโดยผู้แปล
 • เอกสารรับรองทางศูนย์แล้ว สามารถนำไปใช้ได้เลยหรือไม่?


  บางกรณีสามารถใช้ได้เลย บางกรณีนำไปรับรองการแปลที่กองการกงสุลก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่การนำไปใช้และหน่วยงานที่ต้องการไปติดต่อ

  ทางศูนย์มีบริการรับรองที่กงสุลไหม ค่าบริการเท่าไร ระยะเวลากี่วัน?


  มีบริการค่ะ โดยปกติการรับรองที่กงสุล คิดค่าธรรมเนียมต่อตราประทับละ 400 บาท ระยะเวลา 3-4 วันหลังยื่นเรื่อง กรณีเร่งด่วน ค่าธรรมเนียมต่อตราประทับ 800 บาท ระยะเวลา 1 วัน

  หลักฐานใช้ยื่นรับรองที่กองการกงสุล

 • เอกสารฉบับแปล
 • เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • ใบมอบอำนาจ
 • กรณีนำไปยื่นด้วยตัวเองแล้วเอกสารมีปัญหา ทางศูนย์รับแก้ไขไหม?


  นำเอกสารฉบับแปลพร้อมจุดแก้ไขจากทางกงสุล มาให้ทางเราแก้ไขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


  ต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  [email protected]

  สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร