FAQ

ราคาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล
ดังนั้นลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • E-mail : firstchoicetrans.fc@gmail.com
 • Line ID : 1stchoicetranslation
 • Fax : 02-6166152

เรามีบริการส่งเอกสาร 3 ช่องทาง

 • รับด้วยตัวเอง
 • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
 • รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

มีค่ะ ทางเรามีตราประทับรับรองการแปลของบริษัท ที่ได้รับการจดทะเบียน และนอกจากนี้ยังมีการรับรองโดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม (Notary Public Attorney)

ปกติมีการรับรองเอกสารดังนี้

 • รับรองการแปล Notary Publice Attorney
 • รับรองการแปลกองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, รับรองการแปลโดยสถานทูตแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่ประเภทเอกสารและประเทศที่ไปยื่นดำเนินการ
 • รับรองการแปลโดยผู้แปล
บางกรณีสามารถใช้ได้เลย บางกรณีนำไปรับรองการแปลที่กองการกงสุลก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่การนำไปใช้และหน่วยงานที่ต้องการไปติดต่อ

มีบริการค่ะ โดยปกติการรับรองที่กงสุล คิดค่าธรรมเนียมต่อตราประทับละ 400 บาท ระยะเวลา 3-4 วันหลังยื่นเรื่อง กรณีเร่งด่วน ค่าธรรมเนียมต่อตราประทับ 800 บาท ระยะเวลา 1 วัน

หลักฐานใช้ยื่นรับรองที่กองการกงสุล

 • เอกสารฉบับแปล
 • เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • ใบมอบอำนาจ

นำเอกสารฉบับแปลพร้อมจุดแก้ไขจากทางกงสุล มาให้ทางเราแก้ไขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ