บริการรับรองเอกสาร

First Choice Translation

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ / กรมการกงสุล / สถานฑูต

เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการคุณโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มีบริการรับรองเอกสารราชการต่างๆ ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ บริการรับรองเอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และให้บริการรับรองเอกสารที่สถานทูต เพื่อรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และสามารถนำเอกสารไปใช้ได้จริง เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันยินดีช่วยเหลือท่านให้ได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้วยตนเอง


มีบริการการรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงฯ 3 ประเภท คือ

1.การรับรองคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. การรับรองสำเนาถูกต้อง

3. การรับรองลายมือชื่อ

ตัวอย่างงานรับรองเอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศหนังสือมอบอำนาจ ดาวโหลดได้ที่นี่

First Choice Translation

ประเภทการรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร
  • การรับรองคำแปล
  • การรับรองสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY)
    • กระทรวงฯจะรับรองเฉพาะเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น
    • การยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสารต้นฉบับพร้อมถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด หากต้องมากกว่า 1 ชุด ก็สามารถกระทำได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
การรับรองเอกสารราชการ
การรับรองลายมือชื่อบุคคล
  • การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามเอกสารต้องมีเอกสารต้นฉบับ
  • การรับรองลายมือชื่อบุคคลในฐานะเจ้าของเอกสารและ/หรือในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะต้องเตรียมเอกสารมาเอง และต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ถ้าเป็นบริษัทต้องนำหนังสือรับรองและตราประทับไปด้วย
...
First Choice Translation

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร (รับรองคำแปลถูกต้อง)

1. เอกสารฉบับแปล


2. เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง

3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

4. หนังสือมอบอำนาจ ดาวโหลดได้ที่นี่

หลังจากรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว เอกสารทุกฉบับจะส่งคืนพร้อมต้นฉบับ ทางศูนย์มีบริการจัดส่ง EMS ให้กรณีลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับเอกสารด้วยตัวเอง และตรวจสอบสถานการณ์นำส่งได้ที่ Tracking code

ค่าบริการ EMS เพิ่ม 70 บาท

บริการรับรองเอกสาร กระทรวงต่างประเทศ ค่ารับรองกงสุลตราประทับละ 400 บาท กรณีเร่งด่วน 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)