ค่าแปลภาษา

ราคาแปลเอกสารราชการ

เนื่องจากเอกสารแปลมีความแตกต่างกัน  ตามความยากง่าย และความหนาแน่น  ทางศูนย์แปลเสนอมาตรฐานราคาสำหรับเอกสารราชการได้เท่านั้น  ส่วนเอกสารอื่นจำเป็นต้องส่งประเมินตามจริงก่อนให้บริการค่ะ

ลูกค้า แจ้งกำหนดเวลาที่ต้องการพร้อมส่งเอกสารให้ประเมินระยะเวลาได้ค่ะ

Translation price (ค่าแปลเอกสารราชการ+ รับรองศูนย์แปล)

รายละเอียด ไทย–อังกฤษ
บาท/หน้า
สูติบัตร-มรณบัตร 500
หนังสือรับรองการเกิด 550
ใบรับรองโสด 550-600
ใบสำคัญการสมรส คร.3/ ใบสำคัญการหย่า คร. 7 / หน้า-หลัง 450/500
ทะเบียนสมรส คร.2/ ทะเบียนหย่า คร.6 500
หนังสือให้ความยินยอม 500-550
ทะเบียนครอบครัว คร.22 500
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ทะเบียนบ้าน 450
บัตรปชช./ใบอนุญาตขับขี่ 400
หนังสือรับรองความประพฤติ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 450
หนังสือรับรองที่อยู่ในไทย 500
ทะเบียนราษฎร์ ทร.14/1 450
หนังสือรับรองอาชญากรรม 600
บันทึกประจำวันสำนักงานตำรวจ 500-600
โฉนดที่ดิน 500-600
คำพิพากษา 550-900
หนังสือรับรองบริษัท หน้าแรก/ข้อควรทราบ หน้าที่ 2 450
วัตถุประสงค์บริษัท 500-550
บอจ.5 450
ทะเบียนการค้า พค.0403/ ทะเบียนพาณิชย์ พค.0401/ภพ.20 450
ภงด. 91/ภงด.53/ภพ.30 650
ใบอนุญาตนำเที่ยว 550
ทรานสคริปจาก กระทรวงศึกษาธิการ หรือ มหาวิทยาลัยของไทย 600-650
**Another document shall be estimate price first**
เอกสารอื่นๆ  จำเป็นประเมินราคาก่อนทุกครั้งค่ะ
ราคานี้ไม่รวมค่าเร่งด่วน  เอกสารบางรายการเร่งด่วนไม่ได้
ค่าเร่งด่วน หน้าละ  250 บาท
ค่าออกสำเนารับรองเอกสารแปล หน้าละ 100 บาท

Translation price (ค่าแปลเอกสารกฎหมาย)

รายละเอียด ไทย–อังกฤษ
บาท/หน้า
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ออกโดยสำนักงานที่ดิน 550-600
สัญญาทั่วไป บันทึกข้อตกลง ใบมอบอำนาจ ประเมินตามจริง
คำพิพากษาของศาล ประเมินตามจริง
**Another document shall be estimate price first**
เอกสารอื่นๆ จำเป็นประเมินราคาก่อนทุกครั้งค่ะ
ประเมินเนื้อหาตาม จำนวนคำ 250-300 คำ/หน้า

Translation price (ค่าแปลเอกสารธุรกิจ การตลาด)

รายละเอียด อังกฤษ ไทย
บาท/หน้า
คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ ประเมินตามจริง
ISO ประเมินตามจริง
ระเบียบข้อตกลงพนักงาน ประเมินตามจริง
โบรชัวร์ ประเมินตามจริง
เว็บไซต์ ประเมินจากไฟล์ word, xls, pdf เท่านั้น ประเมินตามจริง
กรณีเป็นลิงค์ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์การเสนอราคา เพื่อป้องกันความผิดพลาด
**Another document shall be estimate price first**
เอกสารอื่นๆ จำเป็นประเมินราคาก่อนทุกครั้งค่ะ
ประเมินเนื้อหาตาม จำนวนคำ 250-300 คำ/หน้า

ราคาแปลใบรับรองโสด ต่างชาติ

เอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานฑูตแล้ว

รายละเอียด อังกฤษ–ไทย
บาท/หน้า
ใบรับรองโสด, พาสปอร์ต ชาวอังกฤษ/ อเมริกา/แคนนาดา 550,550
ใบรับรองโสด, พาสปอร์ต ชาวรัสเซีย 600,550
ใบรับรองโสด, พาสปอร์ต ชาวฟิลิปปินส์ 550-600,550
ใบรับรองโสด, พาสปอร์ต ชาวมาเลเซีย 650,550
ใบรับรองโสด, พาสปอร์ต ชาวเซอเบีย, ชาวยูเครน 850-1,000 ,550
ทะเบียนสมรส อเมริกา ,อังกฤษ 550-600
**Another document shall be estimate price first**
เอกสารอื่นๆ จำเป็นประเมินราคาก่อนทุกครั้งค่ะ

ค่ารับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ

 • รับรองสำเนาเอกสาร ตราประทับละ 1,500 บาท
 • รับรองลายมือชื่อ ตราประทับละ 1,500 บาท
 • รับรองเอกสารแปลโดยผู้แปล ตราประทับละ 2,000 บาท ( ไม่รวมค่าแปล)

วิธีการพิจารณางานแปล

จำนวนหน้า จำนวนวัน
1-5 หน้า 2 วัน
5-10 หน้า 3-4 วัน
10-20 หน้า 5-7 วัน
20 หน้าขึ้นไป 2 สัปดาห์

ประเภทของเนื้อหา เช่น งานด้านวิศวะ ไอที วิทยาศาสตร์ กฎหมาย และอื่นๆ
ขนาดอักษรที่ใช้ Angsana new 16
ระยะเวลาดำเนินการแปล
กรณีที่ต้นฉบับมีรูปภาพประกอบ อัตราค่าบริการคิดจากจำนวนคำ 300 คำ/ A4

หมายเหตุ : จำนวนหน้านั้นสอดคล้องกับความยากง่ายของเนื้อหา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า

วิธีชำระค่าบริการ

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


 • เลขที่บัญชี
  021-708-685-9
  ธนาคารกรุงเทพ
  สาขาลาดพร้าว 101
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

 • เลขที่บัญชี
  097-274811-0
  ธนาคารกสิกรไทย
  สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

 • เลขที่บัญชี
  033-406475-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

4.ช่องทางรับเอกสารแปล

 • รับด้วยตัวเอง
 • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง