รับรองเอกสารโดยผู้เชียวชาญศาลยุติธรรม

เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญขึ้นทะเบียนศาลยุติธรรม เพื่อนำเอกสารใช้ประกวดราคากับภาครัฐ หรือใช้ในหน่วยงานราชการไทย  ตามเงื่อนไขการประกวดราคาของภาครัฐกำหนด  โดยมีภาษาที่ให้บริการมีดังนี้

Tag word: แปล เอกสารโดยนักแปลขึ้นทะเบียนศาลยุติธรรม, รับรองเอกสารโดยนักแปลขึ้นทะเบียนศาลยุติธรรม, รับแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

คู่ภาษาที่ให้บริการ มีดังนี้


  • อังกฤษ

  • ไทย

  • ไทย

  • อังกฤษ

  • จีน

  • ไทย

  • ไทย

  • จีน

ใบอนุญาตนักแปลขึ้นทะเบียนศาลยุติธรรม

ตัวอย่างเอกสารแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียนศาลยุติธรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองเอกสารโดยนักแปลขึ้นทะเบียนศาลยุติธรรม รับแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์