งานแปลคุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานเร็ว มีรับรองคำแปล นำไปใช้งานได้จริง

บริการรับแปลภาษา รับรองเอกสาร

icon our service1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon our service2

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon our service3

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon our service4

บริการแปลเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

icon our service1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon our service2

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon our service3

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon our service4

บริการแปลเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

icon our service5

บริการรับรองใบประพฤติ

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

บริการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ


รับแปลภาษาอังกฤษ

บริการแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ รับรองกงสุล และรับรองสถานทูตประจำประเทศไทย รับรองเอกสารอังกฤษ

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

บริการแปลภาษาญี่ปุ่น รับรองเอกสาร รับรองเอกสารแปลญี่ปุ่น ทั้งศูนย์แปล กรมการกงสุล และสถานทูตญี่ปุ่นในไทย

รับแปลภาษาสเปน

บริการแปลภาษาสเปน และรับรองเอกสารสเปน ทั้งศูนย์แปล กรมการกงสุล และสถานทูตสเปนในไทย

รับแปลภาษาจีน

บริการแปลภาษาจีน รับรองเอกสารจีน รับรองกงสุล และสถานทูตจีนในไทย แปลภาษาจีนกลาง จีนไต้หวัน จีนตัวเต็มดั้งเดิม

 

รับแปลภาษาต่างประเทศมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก

พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลภาษาไทย

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาลาว

รับแปลภาษาพม่า

รับแปลภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษากัมพูชา

รับแปลภาษาอินโดนีเซีย

รับแปลภาษาอินเดีย

รับแปลภาษาฟิลิปปินส์

รับแปลภาษาเยอรมัน

รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาโปรตุเกส

รับแปลภาษาอิตาลี

รับแปลภาษาสเปน

รับแปลภาษารัสเซีย

รับแปลภาษาโปแลนด์

รับแปลภาษาสวีเดน

รับแปลภาษาเช็ก

รับแปลภาษาอารบิค

รับแปลภาษากรีซ

รับแปลภาษาอีหร่าน

รับแปลภาษาตุรกี

รับแปลภาษายูเครน

รับแปลภาษาฮังการี

รับแปลภาษาโรมาเนีย

รับแปลภาษาดัตช์

รับแปลภาษาฟินแลนด์

ทำไมถึงเลือกแปลเอกสาร แปลภาษากับเรา ?

ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

 

บริการรับรองเอกสารกงสุลเพื่อใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ มีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างเทศ และสถานทูต ประจำประเทศไทย เพื่อให้เอกสารคุณมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ได้จริงการรับรองกงสุลและสถานทูตประจำประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. การรับรองเอกสารภาษาไทยเพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ

2. การรับรองเอกสารต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

ถ้าต้องการรับรองเอกสารภาษาไทยเพื่อใช้ในต่างประเทศ ต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน หรือแปลภาษาอื่นตามแต่ที่ประเทศนั้นๆ จะกำหนด

ส่วนการนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย เช่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองจากต่างประเทศ เอกสารก็จะต้องมีการแปลเป็นไทยก่อนเช่นกัน เมื่อผ่านการแปลและรับรองจากศูนย์แปลแล้วจึงจะสามารถนำไปรับรองเอกสารกงสุล

เอกสารที่สามารถใช้รับรองเอกสารกงสุล

 • ทะเบียนราษฎ เช่น สูติบัตร ใบรับรองโสด หนังสือรับรองที่อยู่ ใบยืนยันตัวตน หนังสือสำหรับใช้ในการเดินทาง ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนครอบครัว
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัท โฉนดที่ดิน เอกสารทางบัญชี
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือมอบอำนาจ สัญญาซื้อ-ขายที่ดิน บริการขอหนังสือรับรองใบประพฤติ
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์, ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข .ใบอนุญาตขายยาเเผนปัจจุบัน ทะเบียนตำหรับยา ใบอนุญาติผลัตอาหารสัตว์ ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

 

บริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ (NOTARY PUBLIC ATTORNEY)

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการงานรับรองเอกสารโนตารี โดยทนายความที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551

ครอบคลุมทั้งการรับรองลายมือชื่อในเอกสารสำคัญสำหรับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชน ช่วยให้เอกสารมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย แปลได้อย่างถูกต้อง และผ่านการรับรองคำแปล

ประเภทบริการรับรองโนตารี

 • รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
 • รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of Support / Sponsor Notarization)
 • รับรองสำเนาเอกสาร (Certified True Copy)
 • รับรองสถานะการเงิน (Statement Notarization)
 • รับรองคำแปล แปลเอกสาร (Certified True Translation)
 • รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน (Signature Notarization and Legalization)
 • หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายกำหนด

 

หนังสือรับรองทนายโนตารี

 

บริการรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญขึ้นทะเบียนศาลยุติธรรม เพื่อนำเอกสารใช้ประกวดราคากับภาครัฐ หรือใช้ในหน่วยงานราชการไทย ตามเงื่อนไขการประกวดราคาของภาครัฐกำหนด

ครอบคลุมทั้งการรับรองลายมือชื่อในเอกสารสำคัญสำหรับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชน ช่วยให้เอกสารมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย แปลได้อย่างถูกต้อง และผ่านการรับรองคำแปล

 

ใบอนุญาตนักแปลขึ้นทะเบียนศาลยุติธรรม

 

บริการแปลเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลเอกสารเพื่อใช้จดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การแปลเอกสาร แปลใบรับรองโสด รับรองแปล รับรองเอกสาร ยี่นขอรับรองเอกสารกงสุล กับกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ช่วยเหลือในการแปลรายละเอียดในการจดทะเบียนสมรส เพื่อให้คุณสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับคนไทย

 • บัตรประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ 1 ชุด
 • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) *ถ้ามี*
 • บัตรประชาชนของพยานทั้ง 2 คน
 • คำร้องขอนิติกรณ์
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

ในกรณีทีเคยจดทะเบียนสมรสมาแล้ว และมีการหย่าขาดจากคู่สมรสแล้วให้เตรียมเอกสารยื่นยันมาด้วย เช่น

 • ใบสำคัญการหย่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเดิมเสียชีวิต)

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับคนต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองสถานะโสดที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ฉบับจริง) *ถ้ามี*
 • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด
 • คำร้องขอนิติกรณ์

ในกรณีทีเคยจดทะเบียนสมรสมาแล้ว และมีการหย่าขาดจากคู่สมรสแล้วให้เตรียมเอกสารยื่นยันมาด้วย เช่น

 • ใบสำคัญการหย่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) *สามารถขอได้จากสถานทูตของแต่ละประเทศ*
 • ใบสำคัญการหย่า ที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนสมรสแบบครบวงจร คือ ความสะดวก รวดเร็ว สามารถดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีที่ปรึกษาในด้านการจัดเตรียมเอกสาร และทีมแปลขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งมีบริการล่ามในการแปลภาษาให้บริการอีกด้วย

 

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อขอเอกสารรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายโดยใช้เวลาไม่นาน โดยที่คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการเอกสารเอง

หนังสือรับรองความประพฤตินำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การขอวีซ่าไปต่างประเทศ การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ การทำนิติกรรม รวมถึงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น มีขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องใช้เวลาไม่น้อย และต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ หากไม่สะดวกดำเนินเรื่องด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ รับรองประวัติอาชญากรรม ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารรับรอง แต่ไม่สะดวกในการดำเนินเรื่องด้วยตนเอง เช่น ผู้ที่มีธุระหรืองานประจำ ผู้อยู่ต่างจังหวัด ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ไม่ต้องการจัดการงานเอกสารที่มีความยุ่งยากซับซ้อนด้วย

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หากใครต้องการขอเอกสารดังกล่าว ทางเรามีบริการติดต่อขอหนังสือรับรองรองความประพฤติแทนค่ะ

หนังสือรับรองความประพฤติ รับรองประวัติอาชญากรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

 • จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 • วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม)
 • วีซ่าเดินทาง วีซ่าทำงาน วีซ่าเรียนต่อ วีซ่าท่องเที่ยว รวมถึงพำนักชั่วคราวในต่างประเทศ
 • การทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 • จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ
 • ขอกรีนกการ์ด หรือขอสัญชาติ
 • ขออุปการะบุตรบุญธรรม

ตัวอย่างเอกสารการแปล

 

document 1
document 2
document 3
document 4
document 5
document 6

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจ

 

our customers
customers1
customers2
customers3
customers4

เสียงตอบรับ การใช้บริการของเรา

 

service review1
service review2
service review3
service review4

คำถามที่พบบ่อย

 

สาขาที่เปิดให้บริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009
firstchoice translation

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009
firstchoice translation