รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ

รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ (NOTARY PUBLIC ATTORNEY)

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการงานรับรองเอกสารโนตารี โดยทนายความที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551

ครอบคลุมทั้งการรับรองลายมือชื่อในเอกสารสำคัญสำหรับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชน ช่วยให้เอกสารมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย แปลได้อย่างถูกต้อง และผ่านการรับรองคำแปล

การรับรองเอกสารโนตารี คือการรับรองเอกสารโดยทนายความที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ช่วยให้เอกสารสำคัญนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการยื่นหน่วยงานราชการ หรือยื่นเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ เช่น การทำธุรกรรมทางธนาคาร การไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสากล

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ผู้ให้บริการรับแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูตต่าง ๆ รับรองเอกสารโดยทนายความและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา และบริการด้านความรู้เรื่องของกฏหมาย รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทเอกชน รับรองคำเเปล ตลอดจนเอกสารทางธุรกิจ และการลงทุน โดยทนายความ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

ทำไมต้องใช้รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ

ผู้ร้องอยู่ในประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ดำเนินการธุรกรรมในต่างประเทศ เพื่อยืนยันบุคคล ยืนยันเอกสาร  ยืนยันลายมือชื่อที่ใช้ประกอบในธุรกรรม ทางธนาคาร  เปิดบัญชี ฝาก ถอน เป็นต้น, เรียนต่อ วีซ่า, จดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ ,  มอบอำนาจกระทำการต่างๆ เพื่อ… (ใช้ธุรกรรมในต่างประเทศที่ชี้ว่าต้องกระทำโดยผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 หรือ” โนตารีโดยทนายความ”  

โดยผู้ร้องส่วนใหญ่จะสับสน  ขั้นตอนระหว่างโนตารีเอกสารโดยสถานทูตและโนตารีเอกสารโดยทนายความ ดูความแตกต่างระหว่างรับรองกงสุล และรับรองเอกสารโดยทนายความ

ดังนั้นผู้ร้องจำเป็นต้องทราบเอกสารนั้นทำไปใช้ที่ไหน และยื่นทำอะไร กรุณาสอบถามที่ปลายทางให้แน่ชัด ก่อนใช้บริการดังกล่าว เพราะบางรายต้องการรับรองโนตารี แต่ผ่านการับรองจากสถานทูตเท่านั้น หรือบางรายต้องการรับรองลายมือชื่อทั้งสถานทูต และกระทรวงการต่างประเทศ และรับรองลายมือชื่อโดยทนายความ

ประเภทบริการรับรองโนตารี

  1. รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
  2. รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of Support / Sponsor Notarization)
  3. รับรองสำเนาเอกสาร (Certified True Copy)
  4. รับรองสถานะการเงิน (Statement Notarization)
  5. รับรองคำแปล แปลเอกสาร (Certified True Translation)
  6. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน (Signature Notarization and Legalization)
  7. หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายกำหนด

Tag words: รับรองเอกสารโนตารี/รับรองโนตารีโดยทนายความ/ รับรองเอกสารโดยทนายความ

เอกสารอะไรบ้างที่ใช้รับรองโนตารี

1. หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต => รับรองลายมือชื่อและรับรองสำเนาเอกสาร

2. หลักฐานแสดงที่อยู่ ใบเสร็จ บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต เพื่อใช้ยืนยันถื่นที่อยู่ในประเทศไทย => รับรองสำเนาเอกสาร

3. หลักฐานทางการเงิน Statement ใบรับรองเงินฝาก => รับรองสำเนาเอกสาร

4. ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน (Resume) ใบรับรองการศึกษา เอกสารอื่นๆ => รับรองสำเนาเอกสาร

5. ใบคำร้องจากต่างประเทศต่างๆ เช่น ใบสมัครการศึกษา ใบแจ้งยืนยันตัวบุคคล พยาน => เพื่อใช้รับรองลายมือชื่อ

6. เอกสารแปล จากต้นฉบับภาษาหนึ่ง มาอีกภาษาหนึ่ง => เพื่อยืนยันตัวนักแปลว่าเป็นผู้แปลเอกสารนี้จริง รับรองลายมือชื่อผู้แปล

ทนายความจะไม่รับผิดชอบข้อความเนื้อหาต้นฉบับเอกสารที่ผู้รัองจัดทำขึ้นจัดทำขึ้นมา

7. หนังสือมอบอำนาจ => เพื่อใช้รับรองลายมือชื่อ ใช้กรณีคนไทยยืนยันลายมือชื่อ เพราะใช้ทำธุรกรรมต่างๆ ในต่างประเทศ สถานทูตต่างๆ บางรายต้องรับรองทั้งสถานทูตและรับรองทนายความ

ระยะเวลาให้บริการรับรองเอกสาร

  • ระยะเวลาดำเนินการรับรองเอกสาร 1 ชั่วโมง ไม่รวมระยะเวลาแปล (ถ้ามี) กรณีหากมีการแปล กรุณาสอบถามเวลาแปลกับทางแอดมินก่อนยืนยันใช้บริการรับรองเอกสาร

อัตราค่าบริการรับรองโนตารี

  • อัตราค่ารับรองโนตารีโดยทนายความ 2,500-3,000 บาท/ตราประทับ/ลายมือชื่อ ไม่รวมค่าแปลเอกสาร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

ทำไมเลือกใช้รับรองโนตารีกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

  • ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน พร้อมให้คำปรึกษา และบริการด้านการรับรองเอกสารโดยทนายที่ได้รับใบอนุญาติจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ทนายความที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารนอกจากนี้ศูนย์แปลบริการรับรองกงสุล สถานทูตต่างๆ ในไทย และ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารทุกชนิด จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ช่วยอำนวยความสะดวก ลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร มีบริการครบวงจร ครบเครื่องจบได้ในที่เดียว และสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ

ตัวอย่างเอกสารรับรองโนตารี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ รับรองเอกสารโนตารี ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์