บริการแปลภาษาพม่า: ทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับเอกสารของคุณ


แปลเอกสาร ภาษาพม่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจ การศึกษา การทำงาน หรือการยื่นขอวีซ่า ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์พร้อมให้บริการแปลภาษาพม่าอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี เราได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการแปลเอกสารทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทชั้นนำต่างๆ

บริการของเรา

 • แปลเอกสารทั่วไป เช่น ใบสูติบัตร ใบรับรองโสด ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา หนังสือบริคณห์สัญญา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางกฎหมาย เช่น คำฟ้อง คำร้อง หมายศาล ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ ฯลฯ

บริการแปลเอกสารภาษาพม่า (Myanmar Translation Service)

เรารับแปลเอกสารพม่า (Myanmar Translation Service) โดยจะมีคู่ภาษาที่ให้บริการ ดังนี้

บริการแปลเอกสารภาษาพม่า รับรองเอกสาร เราคัดสรรนักแปลพม่าที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 13 ปีในแต่ละสาขา โดยรับรองเอกสารแปลพม่าทั้งศูนย์แปลและสถานทูตพม่าในไทย นอกจากนี้สามารถแปลได้ทั้ง

 • ภาษาพม่า (Myanmar)

ติดต่อสอบถามบริการแปลภาษาพม่า รับแปลเอกสารภาษาพม่า

บริการแปลเอกสาร ภาษาพม่า

คู่ภาษาที่ให้บริการ

Thailand
ไทย
Myanmar
พม่า
United-Kingdom
อังกฤษ
Myanmar
พม่า
Myanmar
พม่า
Thailand
ไทย
Myanmar
พม่า
United-Kingdom
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

Thailand
ไทย
Myanmar
พม่า
uited-Kingdom
อังกฤษ
Myanmar
พม่า
Myanmar
พม่า
Thailand
ไทย
Myanmar
พม่า
uited-Kingdom
อังกฤษ

ทำไมต้องเลือกแปลภาษาพม่า: ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์?


 • รับแปลเอกสาร: ทีมนักแปลของเราเป็นเจ้าของภาษาชาวพม่า ที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์แปลแต่ละด้าน มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้องแม่นยำ
 • รับรองเอกสารกงสุล: เราให้บริการรับรองเอกสารแปลพม่าทั้งรับรองศูนย์แปล กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตพม่าในไทย
 • รวดเร็ว: เราเข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า เราจึงมุ่งเน้นการส่งมอบงานแปลที่รวดเร็ว โดยไม่ทิ้งงาน ส่งมอบงานคุณภาพ
 • ราคา: เราเสนอราคาที่ยุติธรรม เหมาะสมกับคุณภาพงาน
 • เชื่อถือได้: เราเป็นศูนย์แปลที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้องแม่นยำ

 

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ บริการรับแปลภาษาพม่าและรับรองเอกสารสถานทูตพม่า นอกจากบริการรับแปลเอกสารแล้ว แล้วยังมีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย เพื่อให้เอกสารคุณมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศพม่า และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศพม่า และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศพม่า

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศพม่า ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หากปลายทางให้แปลเป็นภาษาพม่า (แปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับปลายทาง) /และสถานทูตพม่าในไทย แต่สถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทยจะรับรองเฉพาะเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ไม่รับรองฉบับภาษาพม่า

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในต่างประเทศ


img1 step1
img1 step2
img1 step3
Myanmar img1 step4 1
Myanmar img1 step5

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


2. เอกสารภาษาพม่าใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาพม่าใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโนตารี จากสถานทูตไทยในพม่า กรุงย่างกุ้งมาก่อน ก่อนนำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยเท่านั้น

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานทูตพม่า เพื่อใช้ในไทย


Myanmar img2 step1
img2 step2
img2 step3
img2 step4

ราคาแปลภาษาพม่า

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในพม่า , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาพม่า
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาพม่า


ราคาแปลภาษาพม่าสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาพม่า
 • เริ่มต้น 750 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย


 

document myanmar 1
document myanmar 2
document myanmar 3
document myanmar 4
document myanmar 5
document myanmar 6

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาพม่า
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009