รับแปลภาษาสเปน

รับแปลภาษาสเปน

คู่ภาษาที่ให้บริการ มีดังนี้


 • ไทย

 • สเปน

 • อังกฤษ

 • สเปน

 • สเปน

 • ไทย

 • สเปน

 • อังกฤษ

บริษัทรับแปลภาษาและรับรองเอกสารสถานฑูต สเปน
ศูนย์บริการแปลภาษาสเปน ตั้งอยู่ใน กทม. บริเวณพญาไท สะพานควาย, จตุจักร,และ ภูเก็ต

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปลภาษาสเปน และรับรองเอกสารสเปน  ที่มุ่งมั่นสรรสร้างงานบริการคุณภาพเยี่ยม ที่เป็นมาตรฐาน การันตีผลงานในความพอใจของคุณ ด้วยความต้องการที่เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในใจของคุณ มีทุกภาษาทุกความต้องการของคุณ

ทำไมต้องแปลภาษาสเปนกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์…..เราคัดสรรนักแปลสเปน และนักแปลไทยที่มีความเชียวชาญ มากประสบการณ์ สร้างสรรงานแปลคุณภาพ ในราคายุติธรรม โดยมีบริการรับรองเอกสารแปลสเปนทั้งศูนย์แปล กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตสเปนในไทย เพื่อความถูกต้องของเอกสารและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกและประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินไปด้วยตนเอง

ทำไมเลือกแปลภาษาสเปนกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์

เอกสารที่แปลโดยศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ มั่นใจได้เลยว่ามีความถูกต้องทางภาษา และตามสาขาความรู้เฉพาะตามประเภทเอกสาร เพราะที่ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ แปลเอกสารภาษาสเปนโดยนักแปลที่จบภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับโดยตรง มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์แปล ทั้งในด้านภาษา และในสาขาความรู้ต่างๆ อาทิ สัญญาทางกฎหมาย งบการเงิน เอกสารการตลาด ISO คู่มือการทำงาน เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต และอื่นๆ ทำให้งานที่ออกมามีความถูกต้อง ครบถ้วน และได้มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ เรายังสามารถยื่นเอกสารรับรองคำแปลที่สถานทูตสเปนในประเทศไทยได้อีกด้วย

การรับรองเอกสารไทย เพื่อใช้ที่ประเทศสเปน

เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศสเปน

เอกสารราชการที่นำไปใช้ในประเทศสเปน ส่วนใหญ่จะแปลไทยเป็นภาษาสเปนได้เลยค่ะ แต่ต้องนำต้นฉบับไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศก่อน  จึงนำไปรับรองสถานทูตสเปนในไทยได้  ก่อนนำไปใช้งานจริง

การรับรองเอกสารภาษาสเปน เพื่อใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารที่ออกจากหน่วยราชการของประเทศสเปน หากนำมาใช้ในต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองความถูกต้องของเอกสารในประเทศสเปนมาก่อน  โดยกระทรวงการต่างประเทศของสเปน และสถานทูตไทยในสเปน หรือสถานทูตสเปนในไทย ก่อนนำเอกสารมาใช้ในประเทศไทยได้ต่อไป

เอกสารภาษาสเปนใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาสเปนที่ใช้ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง?

เอกสารภาษาสเปนที่ใช้ในไทย  จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโนตารี จากสถานทูตไทยในสเปนก่อน แล้วนำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง

ประเภทเอกสารที่ใช้แปล

1.ใบรับรองโสด

2.ทะเบียนสมรสทะเบียนหย่า, ทะเบียนครอบครัว

2.ใบขับขี่

3.ใบรับรองวุฒิการศึกษาต่างๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาสเปนที่สถานทูต เพื่อใช้ในไทย

1. แปลไทยและรับรองศูนย์แปล

เมื่อนำเอกสารสเปนผ่านการรับรองที่สถานทูตแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย และต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่ง คือ รับรองเอกสารโดยศูนย์แปล ซึ่งศูนย์แปลเฟิสท์ชอย์ มีบริการส่วนนี้ให้อย่างครบวงจรคะ

2นำเอกสารภาษาสเปน/ เอกสารแปลภาษาไทย หรืออังกฤษ มารับรองที่สถานทูตไทยในสเปน  หรือสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทยก่อน

นำเอกสารที่ผ่านรับรองคำแปลแล้ว นำไปรับรองที่สถานทูตไทยในสเปน หรือสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทยก่อน เพื่อที่จะได้นำเอกสารนั้นไปผ่านขั้นตอนการรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศต่อไป แล้วนำมาใช้ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง และใช้งานได้จริง

3. นำไปรับรองฉบับแปลที่กงสุลได้

เมื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารผ่านสถานทูตสเปนในไทยแล้ว   นำเอกสารแปลไทย รับรองโดยศูนย์แปลเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวไปรับรองที่กงสุลได้เลย

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาสเปนและรับรองกงสุล

 1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในสเปน
 2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน, เรียนต่อ, ท่องเที่ยว, พำนับชั่วคราว
 3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรมธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
 1. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารที่ใช้บริการ

1.เอกสารราชการต่างๆ  

 • สูติบัตร/หนังสือรับรองสถานที่เกิด/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนราษฎร์/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ใบเปลี่ยนชิ่อสกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบรับรองความเป็นโสด/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม/หนังสือรับรองความประพฤติ/หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม/
 •  ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 /หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี/ โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตจัดหางาน/ใบอนุญาตินำเที่ยว/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี/ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพต่างๆ/ใบรับรองการศึกษา/ทรานสคริป/ใบรับรองแพทย์/ใบแจ้งความ/

2.เอกสารกฎหมาย

 • สัญญาต่างๆ/ข้อบังคับ/บันทึกข้อตกลง/ใบมอบอำนาจ/ ระเบียบราชการ/คำฟ้อง/คำตัดสินของศาล/เอกสารต่างๆ ใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล/TOR/MOU/ แบบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

3.เอกสารด้านอุตสาหกรรม

 • คู่มือสินค้าเครื่องจักรต่างๆ /ISO /ระเบียบข้อตกลงพนักงาน
 • Specification, เมนูต่างๆ

4.เอกสารด้านการตลาด

 • โบร์ชัว แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ
 • Website, คำโฆษณา Facebook,
 • ฉลากสินค้าต่างๆ

ประเภทเอกสารที่ใช้แปล

1.เอกสารทะเบียนราษฎร์ 

2.ใบขับขี่

3.เอกสารหมวดแต่งงาน ใบรับรองโสด ทะเบียนสมรส และการหย่าร้าง ทะเบียนหย่า

4.วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย

5.หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ ภงด.51 90/91  ภพ.30

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศสเปน

การรับรองกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย ไม่ได้มีความยุ่งยากอย่างที่คิด โดยทั่วไปแล้ว การรับรองกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ และการรับรองเอกสารต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ต้องเริ่มจากเตรียมเอกสารให้ครบ และหลังจากนั้น ต้องนำเอกสารไปดำเนินการผ่านขั้นตอนการรับรองกงสุล และรับสถานทูตที่แตกต่างกันไป ตามขั้นตอนนี้ค่ะ

1.เตรียมเอกสารราชการ ภาษาไทย

ขั้นตอนแรกของการรับรองเอกสาร คือ การเตรียมเอกสารราชการ ภาษาไทย หรือเอกสารราชการที่มีตราครุฑ ที่เราจำเป็นต้องใช้ให้เรียบร้อยก่อน 

 2..นำต้นฉบับภาษาไทยไปรับรองที่กรมการกงสุล

นำต้นฉบับภาษาไทยไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  

3.แปลเป็นภาษาสเปน

เมื่อผ่านขั้นตอนรับรองกงสุลเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะยังไม่สามารถใช้ได้ เพราะต้องผ่านขั้นตอนการแปลเป็นภาษาสเปนอีกทีก่อน เมื่อเราได้เอกสารที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว ขั้นตอนต่อไป ให้นำเอกสารดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาสเปนให้เรียบร้อย

4. นำฉบับแปลภาษาสเปนไปรับรองสถานทูต

เมื่อแปลเอกสารเป็นภาษาสเปนเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ นำเอกสารแปลภาษาสเปนไปรับรองสถานทูต และสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้งานจริงตามวัตถุประสงค์ของเราได้เลย

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาสเปน

ราคาแปลภาษาสเปน สอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ 400 บาท/ตราประทับ
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองสถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย
 • 2,500-4,000 บาท

รับรองคุณภาพงานแปล ส่งงานตรงต่อเวลาพร้อมพิมพ์ งานละเอียด อ่านเข้าใจ ภาษาสละสลวยเป็นธรรมชาติ

บริการของเรา

ตัวอย่างเอกสาร

คำถามแปลภาษาสเปนที่พบบ่อย

ขึ้นอยู่กับเอกสารและเนื้อหา สามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการคร่าวๆ ผ่านหัวข้ออัตราค่าบริการ หรือส่งเอกสารเข้ามาให้ประเมินราคาได้ทางเมล์ firstchoicetrans.fc@gmail.com, Line @:fc2009

กรณีมีเนื้อหาในรูปภาพ จะประเมินตามข้อความที่สั่งแปล ให้ส่งข้อมูลมาเป็นไฟล์ word จะได้ราคาที่ชัดเจน

มีรับรองเอกสารค่ะ ขึ้นอยู่กับนำเอกสารรับรองนี้ไปใช้งานที่ไหน ทางศูนย์แปลเอกสารเรามีบริการรับรองเอกสารหลายประเภท อาทิเช่น รับรองศูนย์แปล รับรองคำแปลโดยทนายความ รับรองกงสุลและสถานทูต รับรองเอกสารโนตารี ซึ่งแต่ละการรับรองใช้ยื่นไม่เหมือนกัน ดังนั้นลูกค้าควรสอบถามปลายทางที่นำไปยื่น ต้องการรับรองแบบไหน

มีรับรองนักแปลบริษัท ที่มีวุฒิจบภาษาสเปน สามารถใช้ยื่นหน่วยงานราชการไทย หรือหน่วยงานเอกชนได้ทุกหน่วยงานค่ะ

รูปแบบเอกสารแปลราชการจำเป็นต้องเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ กรณีเป็นเนื้อหาที่มีรูปภาพหรืออาร์ตเวิร์คจะมีค่าบริการจัดรูปแบบเพิ่มเติม

สามารถส่งประเมินเอกสารแปลภาษาสเปนได้ 2 ช่องทาง

 1. Email: firstchoicetrans.fc@gmail.com
 2. Line @:fc2009
 3.   สาขาแปลภาษาสเปน มีที่ไหนบ้างค่ะ

    ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ สาขากรุงเทพ สะพานควาย และสาขาภูเก็ต

 1. รับเอกสารแปลภาษาสเปนได้ทั้ง 2 ช่องทาง
 • สำนักงานสาขา
 • จัดส่งไปรษณีย์มีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท จำนวนส่งไม่เกิน 20 หน้า จำนวนส่ง 20-50 หน้า ค่าจัดส่ง 150 บาท
 • จัดส่งแมสพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เรียกเก็บตามจริง

ขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

1.ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
**ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล**

2.ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้


 • เลขที่บัญชี
  021-708-685-9
  ธนาคารกรุงเทพ
  สาขาลาดพร้าว 101
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

 • เลขที่บัญชี
  097-274811-0
  ธนาคารกสิกรไทย
  สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

 • เลขที่บัญชี
  033-406475-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
  บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

3.หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

4.ช่องทางรับเอกสารแปล

 • รับด้วยตัวเอง
 • ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต

สถานฑูตสเปน ประจำราชอาณาจักรไทย
(Spain Embassy in Thailand)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลภาษาสเปน รับรองเอกสารสเปน ได้ที่ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์