บริการแปลภาษาอินเดีย: รวดเร็ว ถูกต้อง เเม่นยำทุกงานเเปล แปลเอกสาร


ต้องการแปลเอกสารภาษาอินเดีย? ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์พร้อมให้บริการแปลภาษาอินเดียทุกประเภท ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ รับแปลเอกสารอินเดีย มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ มุ่งมั่นนำเสนอบริการแปลภาษาอินเดียและรับรองเอกสารอินเดียด้วยมาตรฐาน #แปลเอกสาร ของคุณจะถูกแปลอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วโดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ

บริการแปลภาษาอินเดียของเราครอบคลุม:

 • เอกสารราชการ เช่น ใบรับรองโสด ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบหย่า ฯลฯ
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรองการจบการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ฯลฯ
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา จดหมายทางธุรกิจ ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ ฯลฯ
 • เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ
รับแปลภาษาอินเดีย

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
อินเดีย
images
อังกฤษ
images
อินเดีย
images
อินเดีย
images
ไทย
images
อินเดีย
images
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
อินเดีย
images
อังกฤษ
images
อินเดีย
images
อินเดีย
images
ไทย
images
อินเดีย
images
อังกฤษ

ทำไมต้องเลือกแปลภาษาอินเดียกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ?


 • งานแปลคุณภาพ: ทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญภาษาอินเดียโดยตรง ตรงตามไวยากรณ์ วัฒนธรรมและภาษาศาสตร์
 • รวดเร็ว: ส่งมอบงานแปลตรงเวลา
 • ถูกต้อง: ตรวจทานโดยทีมพิสูจน์อักษร
 • รับรองเอกสาร: รับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตอินเดียในไทย
 • ราคาประหยัด: คุ้มค่า

 

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการแปลภาษาอินเดียและรับรองเอกสารสำหรับสถานทูตอินเดีย

ครอบคลุมทั้งบริการรับแปลเอกสารทุกประเภท และบริการรับรองเอกสารจากกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะมีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศอินเดีย และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศอินเดีย และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศอินเดีย

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศอินเดีย ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือ/และ สถานทูตอินเดีย ในไทยจะรับรองเอกสารภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศอินเดีย


img1 step1 2
img1 step2
img1 step3 2
india image1 step 4
india image1 step 5

2. เอกสารภาษาอินเดียใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาอินเดียใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารถูกต้อง จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ที่ประเทศอินเดีย (Royal Thai Embassy in New Delhi) หรือสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในไทย ก่อนนำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับเอกสารนั้น

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ที่ประเทศอินเดีย (Royal Thai Embassy in New Delhi) หรือสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในไทยก่อน

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อใช้ในไทย


india image2 step1
img2 step2
img2 step3
img2 step4

ราคาแปลภาษาอินเดีย

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาอินเดียและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในประเทศอินเดีย, จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาอินเดีย
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาอินเดีย


ราคาแปลภาษาอินเดียสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาอินเดีย
 • เริ่มต้น 950 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย


 

document india 1
document india 2
document india 3

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอินเดีย
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009