รับแปลภาษาเยอรมัน  รับรองเอกสารแปลสถานฑูตเยอรมัน

First Choice Translation

รับรองเอกสารแปล สถานฑูตเยอรมัน


บริการรับรองเอกสารแปลเยอรมัน โดยนักแปลขึ้นทะเบียนศาลเยอรมัน  เพื่อความถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง  ในราคายุติธรรมพร้อมคุณภาพดีเยี่ยม ติดต่อสอบถาม 086-3669255 บริการทั้งเอกสารราชการและเอกสารทั่วไป

สถานทูตเยอรมันรับเอกสารแปล เฉพาะที่แปลโดยล่ามหรือนักแปลที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนีเท่านั้น
สถานทูตมิอาจรับรองความถูกต้อง ของคำแปลโดยล่ามหรือนักแปลอิสระอื่นๆ ได้

สถานทูตเยอรมันรับเอกสารแปล เฉพาะที่แปลโดยล่ามหรือนักแปลที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนีเท่านั้น สถานทูตมิอาจรับรองความถูกต้อง ของคำแปลโดยล่ามหรือนักแปลอิสระอื่นๆ ได้

บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด ให้บริการ รับรองเอกสารแปลเพื่อใช้ยื่นสถานทูตเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ โดยนักแปลหรือล่ามที่ ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี เพื่อความถูกต้องของเอกสารและนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา และ ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้วยตนเอง

 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  รับรองเอกสารแปลสถานทูตเยอรมัน
  โดยนักแปลขึ้นทะเบียนศาลเยอรมนี
  ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์

 • สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย) :
  061-1769965 , 065-3953892

 • Email : [email protected]


 • สาขาภูเก็ต : 086-3669255

 • Email : [email protected]

 • Line:

คู่ภาษาที่ให้บริการ มีดังนี้ • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองเอกสารแปลสถานทูตเยอรมัน โดยนักแปลขึ้นทะเบียนศาลเยอรมนี ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์

 • สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย) : 061-1769965 , 065-3953892

 • Email : [email protected]


 • สาขาภูเก็ต : 086-3669255

 • Email : [email protected]

 • Line:

คู่ภาษาที่ให้บริการ มีดังนี้ตัวอย่างเอกสารรับรอง

เอกสารราชการต่างๆ

ใบรับรองความเป็นโสด/ สูติบัตร/หนังสือรับรองสถานที่เกิด/ทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนราษฎร์/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบหย่า/ ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม/ หนังสือรับรองความประพฤติ/หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม/ ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 / หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี/ โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ ใบอนุญาตจัดหางาน/ใบอนุญาตินำเที่ยว/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี/ ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพต่างๆ/ใบรับรองการศึกษา/ทรานสคริป/ ใบรับรองแพทย์/ใบแจ้งความ


เอกสารด้านกฏหมาย

คำสั่งศาล/สัญญาต่างๆ/ข้อบังคับ/บันทึกข้อตกลง/ใบมอบอำนาจ/ ระเบียบราชการ/คำฟ้อง/คำตัดสินของศาล


เอกสารด้านอุตสาหกรรม

คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ /ISO /ระเบียบข้อตกลงพนักงานตัวอย่างเอกสารรับรอง


ประเภทงานแปล


เอกสารราชการต่างๆ

ใบรับรองความเป็นโสด/ สูติบัตร/หนังสือรับรองสถานที่เกิด/ทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนราษฎร์/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบหย่า/ ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม/ หนังสือรับรองความประพฤติ/หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม/ ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 / หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี/ โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ ใบอนุญาตจัดหางาน/ใบอนุญาตินำเที่ยว/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี/ ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพต่างๆ/ใบรับรองการศึกษา/ทรานสคริป/ ใบรับรองแพทย์/ใบแจ้งความ

เอกสารด้านกฏหมาย

คำสั่งศาล/สัญญาต่างๆ/ข้อบังคับ/บันทึกข้อตกลง/ใบมอบอำนาจ/ ระเบียบราชการ/คำฟ้อง/คำตัดสินของศาลเอกสารด้านอุตสาหกรรม

ู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ /ISO /ระเบียบข้อตกลงพนักงานขั้นตอนสอบถามราคา ระยะเวลาและสั่งแปล

ขั้นตอนสอบถามราคา
ระยะเวลาและสั่งแปล

1. ลูกค้าส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- E-mail: [email protected]
- Line ID: 086-3669255

*ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล

*ราคาและระยะเวลาแปลเอกสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทงานแปลและเนื้อหาที่ส่งแปล


2. ยืนยันแปล โดยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่านบัญชีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี
021-708-685-9

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 101
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

เลขที่บัญชี
097-274811-0

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

เลขที่บัญชี
033-406476-0

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


3. หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนมาได้ 2 ช่องทาง

- แสกนสำเนาผ่านทาง e-mail address : [email protected]
- Line ID: 086-3669255


4. ช่องทางรับเอกสารแปล

- รับด้วยตัวเอง
- ทางไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 70 บาท
- แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
ข้อมูลติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
ข้อมูลติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (02) 287 9000
โทรสาร : (02) 287 1776
แผนกกงสุล : (02) 2856232
เว็บไซต์ : http://www.bangkok.dipol.de
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 11.30 น.