การรับรองเอกสารกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย

การรับรองเอกสารกงสุลเพื่อใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ

การรับรองกงสุลและสถานทูตประจำประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การรับรองเอกสารภาษาไทยเพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ และการรับรองเอกสารต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ถ้าต้องการรับรองเอกสารภาษาไทยเพื่อใช้ในต่างประเทศ ต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน หรือแปลภาษาอื่นตามแต่ที่ประเทศนั้นๆ จะกำหนด ส่วนการนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย เช่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองจากต่างประเทศ เอกสารก็จะต้องมีการแปลเป็นไทยก่อนเช่นกัน เมื่อผ่านการแปลและรับรองจากศูนย์แปลแล้วจึงจะสามารถนำไปรับรองเอกสารกงสุล

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ บริการรับแปลภาษาและรับรองเอกสารสถานทูต นอกจากบริการรับแปลเอกสารแล้ว แล้วยังมีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างเทศ เพื่อให้เอกสารคุณมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ และสามารถนำเอาไปใช้ได้จริง

ทำไมต้องเลือกใช้บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กับ legalization Thai MFA

 • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและรับรองเอกสารมากกว่า 10 ปี
 • สามารถเอกสารนำไปใช้งานได้จริง
 • รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคายุติธรรม
 • สามารถส่งเอกสารให้เราได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลก

การรับรองเอกสารกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย

การรับรองกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ และการรับรองเอกสารต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเภทก็จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบ และผ่านขั้นตอนการรรับรองกงสุล และรับสถานทูตที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดนี้ค่ะ

1 การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ

เมื่อเราต้องนำเอกสารไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขออวีซ่า ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไปทำงานที่ต่างประเทศ เป็นต้น การใช้เอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อยืนยันตัวตนของเรา และใช้เป็นหลักฐานให้เราสามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องกฎหมายเมื่อไปยังต่างประเทศ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้นั้นต้องครบถ้วนตามที่ปลายทางกำหนด และต้องผ่านการรับรองเอกสารให้เรียบร้อยค่ะ

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

1. เอกสารราชการ ( ตราครุฑ)  ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล

ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ

สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบรับรองความเป็นโสด/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม

ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล

เอกสารทางธุรกิจ

ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 /หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี/ โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตจัดหางาน/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี

แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล

เอกสารทางกฎหมาย

คำพิพากษา, คำฟ้อง , คำตัดสินของศาล

คำถามที่พบบ่อย เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในต่างประเทศ

 • 1เอกสารราชการ ภาษาไทย
 • 2แปลเป็นภาษาอังกฤษ (รับรองโดยศูนย์)
 • 3นำไปรับรองฉบับแปลที่กงสุลได้
 • 4นำฉบับแปลรับรองกงสุลไปรับรองสถานฑูต

เอกสารรับรองศูนย์แปล  หรือ  เอกสารยื่นรับรองกงสุลแล้ว นำไปใช้ได้เลยไหม

*** การรับรองเอกสาร ลูกค้าจำเป็นต้องถามที่ปลายทางก่อนใช้บริการจริงทุกครั้ง ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากยื่นรับรองต่อกงสุลไปเรียบร้อยแล้ว***

 

2 การรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

ในกรณีที่ต้องนำเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ อย่างเช่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองจากต่างประเทศ ประกาศนียบัตรจากต่างประเทศ เป็นต้น มาใช้ดำเนินการต่างๆ ในประเทศไทย ก็ต้องผ่านขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งมีความแตกต่างจากการรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ ดังนี้

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตในไทยเท่านั้น

อาทิเช่น

 • ทะเบียนสมรส ( Marriage Certificate)
 • ใบรับรองโสด (Marital Status Cerificate) สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ใบรับรองการศึกษา หนังสือมอบอำนาจ
 • สูติบัตร ( Birth Certificate)  และเอกสารราชการอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ขั้นตอนดำเนินการ

 • การรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

  • เอกสารผ่านการรับรองจากสถานฑูตในประเทศไทย
  • แปลเป็นภาษาไทย
  • รับรองคำแปล + ต้นฉบับ ที่กรมการกงสุล
 • การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ

  • เอกสารราชการทุกประเภท
  • แปลเป็นอังกฤษ
  • รับรองคำแปล + ต้นฉบับ ที่กรมการกงสุล

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร (รับรองคำแปลถูกต้อง)

 1. เอกสารฉบับแปล
 2. เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
 3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือมอบอำนาจ Download

หลังจากรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว เอกสารทุกฉบับจะส่งคืนพร้อมต้นฉบับ ทางศูนย์มีบริการจัดส่ง EMS ให้กรณีลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับเอกสารด้วยตัวเอง และตรวจสอบสถานการณ์นำส่งได้ที่ Tracking code ค่าบริการ EMS เพิ่ม 70 บาท บริการรับรองเอกสาร กระทรวงต่างประเทศ ค่ารับรองกงสุลตราประทับละ 400 บาท กรณีเร่งด่วน 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)

ขั้นตอนสั่งแปลเอกสาร

1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้ามาประเมินราคา ลูกค้าจะได้รับราคาและระยะเวลาแปลนั้นทันที ช่องทางการส่งไฟล์มี 2 ช่องทาง

2. หากทำการตกลงแปลกับเรา โอนมัดจำค่าบริการก่อนเริ่มแปล 50% กรณีไม่ถึง 1,000 บาท ชำระเต็มจำนวน

3. เมื่องานเสร็จแล้ว แจ้งชำระ 50% ส่วนที่เหลือก่อนนำส่งงานแปล

4. กรณีมีงานแปลแก้ไข ทางบริษัทแก้ไขให้ไม่เกิน 2 ครั้งในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับงานแปลชิ้นนั้นแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสารกรมการกงสุล ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์