บริการรับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากบริการแปลแล้ว เรามีบริการแปลเอกสารแล้ว  ยังมีรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และสามารถนำเอกสารไปใช้ได้จริง  อาทิเช่น

Why choose us of legalization Thai MFA เราให้เป็นศูนย์แปลให้บริการด้านนี้กว่า 10 ปี

 • สามารถเอกสารนำไปใช้งานได้จริง
 • รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคายุติธรรม
 • ไม่ว่าลูกค้าอยู่แห่งใด ก็สามารถส่งเอกสารได้

เอกสารอะไรบ้างที่รับรองกงสุล และสถานฑูตประจำประเทศไทยได้

การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ ( ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ อาทิเช่น

 • ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
  สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบรับรองความเป็นโสด/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม
 • เอกสารทางธุรกิจ
  ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 /หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี/ โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตจัดหางาน/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี/
 • เอกสารทางกฎหมาย
  คำพิพากษา

คำถามที่พบบ่อย

กงสุลไทย รับรองได้เฉพาะเอกสารราชการหรือจากหน่วยงานของราชการเท่านั้น   หากเป็นเอกสารอื่นที่จัดทำขึ้นมาเอง หรือจากเอกชน  กงสุลไทยไม่รับรองให้ค่ะ

ไม่ได้ค่ะ ต้องผ่านรับรองเอกสารที่กงสุลก่อน และจึงไปรับรองที่สถานทูตต่อได้ค่ะ และเอกสารนั้นต้องเป็น เอกสารราชการภาษาไทย และภาษาอังกฤษเท่านั้น

ขึ้นอยู่กับปลายทางที่ลูกค้ายื่นใช้งาน  แต่ละที่ต้องการไม่เหมือนกัน

 *** การรับรองเอกสาร ลูกค้าจำเป็นต้องถามที่ปลายทางก่อนใช้บริการจริงทุกครั้ง ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากยื่นรับรองต่อกงสุลไปเรียบร้อยแล้ว***

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย ที่สถานทูต

 • 1เอกสารราชการ ภาษาไทย
 • 2แปลเป็นภาษาอังกฤษ (รับรองโดยศูนย์)
 • 3นำไปรับรองฉบับแปลที่กงสุลได้
 • 4แปลเป็นภาษานั้นๆ และรับรองโดยศูนย์แปล

บางสถานทูตประจำประเทศไทย เช่น สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี ขั้นตอนมีดังนี้

 • 1เอกสารราชการ ภาษาไทย
 • 2รับรองต้นฉบับภาษาไทย
  จากกรมการกงสุล
 • 3แปลเป็นภาษานั้นๆ และรับรองนักแปลที่ขึ้นทะเบียนสถานฑูต

การรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

 • ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตในไทยเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ได้ค่ะ  ต้องผ่านการรับรองที่สถานทูตประจำประเทศไทยก่อน โดยปกติทางสถานทูตจะออกเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้แล้ว  แล้วจึงรับรองที่กงสุลไทยต่อได้ค่ะ

ไม่ได้ค่ะ ต้องผ่านการรับรองที่สถานทูตประจำประเทศไทยก่อน นำมาแปล รับรองศูนย์แปล แล้วจึงรับรองที่กงสุลไทยต่อได้ค่ะ
 1. จดทะเบียนสมรสที่เขต ในประเทศไทยได้ หรือนำไปจดทะเบียนสมรสต่างประเทศได้
 2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
 3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 4. ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

หมายเหตุ กรณีเอกสารภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารรับรองโนตารีจากต่างประเทศมาแล้วก็ตาม จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตประจำประเทศไทย ก่อนถึงจะแปลและรับรองกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศได้

ขั้นตอนการแปลและรับรองเอกสารต่างประเทศเป็นไทย

 • 1 เอกสารภาษาต่างประเทศผ่านการรับรองที่สถานฑูตประจำประเทศไทยก่อน
 • 2 แปลไทยและรับรองศูนย์แปล
 • 3 นำไปรับรองฉบับแปลที่กงสุลได้

ประเภทการรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงฯ มี 3 ประเภท คือ

 1. การรับรองคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Seen at the Ministry of Foreign Affairs)
 2. การรับรองสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY)
 3. การรับรองลายมือชื่อ (Certified genuine signature)

อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ค่าดำเนินการ รับรองกระทรวงการต่างประเทศ    2,000 บาท/ราย  ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง

ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ  400 บาท     กรณีเร่งด่วน 800 บาท/ตรารับรอง

ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว  (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง) ,ค่าจัดส่งเอกสาร

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อรับรองเอกสารกงสุล

 1. เอกสารฉบับแปล
 2. เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
 3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่าที่แสดงการพำนับอยู่ในไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 4. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 5. หนังสือมอบอำนาจ Download

Step translation process: ขั้นตอนเเปลและรับรองกงสุล

 1. กรุณาส่งเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมเเจ้ง ชื่อสะกดเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่อยูุ่และเบอร์ติดต่อเพื่อใช้จัดส่งเอกสาร
 2. ยืนยันแปล ด้วยการชำระค่ามัดจำ ……………..บาท พร้อมเเสดงใบโอนเงินให้ทราบด้วยค่ะ
 3. ระยะเวลาแปล…. ……… วันทำการ หลังจากได้รับค่าแปล (เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์: 9.30-16.30 น.)
 4. ศูนย์แปล เเปลเสร็จจะส่งฉบับเเปลให้ตรวจสอบความถูกต้องชื่อสะกดก่อนรับรองฉบับแปลให้ต่อไปค่ะ
 5. ยื่นรับรองกงสุลให้ต่อ ระยะเวลาดำเนินการฝ่ายกงสุล __7-9___ วันทำการ ยกเว้นเอกสารบางประเภทอาจจะไม่สามารถระบุเวลารับที่ชัดเจนได้ เช่นคำพิพากษา คำเบิกความ เอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น
 6. รับเอกสารคืนเตรียมจัดส่งออกให้ลูกค้า
 7. ชำระเงินส่วนที่เหลือ ……………….บาท ก่อนนำส่งฉบับรับรองเอกสารแปลให้ทางเมล์คุณลูกค้า
 8. จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ***เสร็จบริการ***

ตัวอย่างเอกสารรับรองกงสุล

ตัวอย่างเอกสารรับรองสถานทูต

ประเภทการรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงฯ มี 3 ประเภท คือ

 1. การรับรองคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Seen at the Ministry of Foreign Affairs)

 2. การรับรองสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY)

 3. การรับรองลายมือชื่อ (Certified genuine signature)

ตัวอย่างเอกสาร

ขั้นตอนดำเนินการ

 • การรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

  • เอกสารผ่านการรับรองจากสถานฑูตในประเทศไทย
  • แปลเป็นภาษาไทย
  • รับรองคำแปล + ต้นฉบับ ที่กรมการกงสุล
 • การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ

  • เอกสารราชการทุกประเภท
  • แปลเป็นอังกฤษ
  • รับรองคำแปล + ต้นฉบับ ที่กรมการกงสุล

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร (รับรองคำแปลถูกต้อง)

 1. เอกสารฉบับแปล
 2. เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
 3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือมอบอำนาจ Download

หลังจากรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว เอกสารทุกฉบับจะส่งคืนพร้อมต้นฉบับ ทางศูนย์มีบริการจัดส่ง EMS ให้กรณีลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับเอกสารด้วยตัวเอง และตรวจสอบสถานการณ์นำส่งได้ที่ Tracking code ค่าบริการ EMS เพิ่ม 70 บาท บริการรับรองเอกสาร กระทรวงต่างประเทศ ค่ารับรองกงสุลตราประทับละ 400 บาท กรณีเร่งด่วน 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)

ขั้นตอนสั่งแปลเอกสาร

1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้ามาประเมินราคา ลูกค้าจะได้รับราคาและระยะเวลาแปลนั้นทันที ช่องทางการส่งไฟล์มี 2 ช่องทาง

2. หากทำการตกลงแปลกับเรา โอนมัดจำค่าบริการก่อนเริ่มแปล 50% กรณีไม่ถึง 1,000 บาท ชำระเต็มจำนวน

3. เมื่องานเสร็จแล้ว แจ้งชำระ 50% ส่วนที่เหลือก่อนนำส่งงานแปล

4. กรณีมีงานแปลแก้ไข ทางบริษัทแก้ไขให้ไม่เกิน 2 ครั้งในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับงานแปลชิ้นนั้นแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสารกรมการกงสุล ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์