บริการรับรองเอกสารกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย


ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ บริการรับแปลภาษาและรับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย นอกจากบริการรับแปลเอกสารแล้ว แล้วยังมีบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างเทศ และสถานทูต ประจำประเทศไทย เพื่อให้เอกสารคุณมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

การรับรองเอกสารกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย


การรับรองกงสุล และสถานทูตประจำประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ และการรับรองเอกสารต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเภทก็จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบ และผ่านขั้นตอนการรรับรองกงสุล และรับสถานทูตที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดนี้ค่ะ

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในต่างประเทศ


1🡆

เอกสารราชการ ภาษาไทย

2

แปลเป็นภาษาอังกฤษ (รับรองโดยศูนย์)

3🡆

นำไปรับรองฉบับแปลที่กงสุล

4

นำฉบับแปลรับรองกงสุลไปรับรองสถานทูต ประจำประเทศไทย รับรองเฉพาะภาษาอังกฤษ

img1 step1
img1 step2
img1 step3
 image1 step 42

เอกสารรับรองศูนย์แปล หรือ เอกสารยื่นรับรองกงสุลแล้ว นำไปใช้ได้เลยไหม

*** การรับรองเอกสาร ลูกค้าจำเป็นต้องถามที่ปลายทางก่อนใช้บริการจริงทุกครั้ง ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากยื่นรับรองต่อกงสุลไปเรียบร้อยแล้ว***

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองการศึกษา หนังสือมอบอำนาจ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย


ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานทูต เพื่อใช้ในไทย


1🡆

เอกสารภาษาต่างประเทศผ่านการรับรองที่สถานฑูตประจำประเทศไทยก่อน

2🡆

แปลไทยและรับรองศูนย์แปล

3

แปลเป็นภาษาอังกฤษ (รับรองโดยศูนย์)

Consular img2 step1
img2 step2
img2 step3

เอกสารรับรองกงสุลนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

1. จดทะเบียนสมรสที่เขต ในประเทศไทยได้ หรือนำไปจดทะเบียนสมรสต่างประเทศได้
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), ทำงาน, เรียนต่อ, ท่องเที่ยว, พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
4. ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

หมายเหตุ กรณีเอกสารภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารรับรองโนตารีจากต่างประเทศมาแล้วก็ตาม จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตประจำประเทศไทย ก่อนถึงจะแปลและรับรองกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศได้

อัตราค่าบริการรับรองกรมการกงสุล และสถานทูตต่างๆ ในไทย


ราคาแปลภาษาสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • รับรองเอกสาร กงสุล ราคา 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ 400-600 บาท /ตราประทับ
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/ คำร้อง รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง

ประเภทการรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงฯ


ประเภทการรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงฯ มี 3 ประเภท คือ

1. การรับรองคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Seen at the Ministry of Foreign Affairs)

เอกสารที่จะนำมายื่นเพื่อขอให้รับรอง จะต้องเป็นเอกสารที่แปลจากต้นฉบับภาษาไทยที่ทางราชการออกให้ตามกฎหมาย หากเป็นเอกสารที่ภาคเอกชนจัดทำขึ้น จะต้องได้รับการรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อน การยื่นคำขอให้รับรองคำแปลดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเอกสาร

Untitled 5 new
Untitled 6 new

2. การรับรองสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY)

เอกสารที่นำมายื่นเพื่อขอให้รับรองสำเนาจะต้องเป็นเอกสารที่ทำสำเนาจากต้นฉบับที่ทางราชการไทยออกให้ ในกรณีที่ไม่สามารถนำต้นฉบับมาแสดงสำเนาเอกสารที่นำมายื่นเพื่อขอให้รับรอง จะต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากส่วนราชการที่ออกเอกสารนั้น เว้นแต่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สำเนาที่นำมาแสดงจะต้องอ่านได้ความชัดเจนมีข้อความตรงกันกับต้นฉบับ การยื่นคำร้องขอให้รับรองสำเนาดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

Untitled 7

3. การรับรองลายมือชื่อ (Certified genuine signature)

เอกสารที่นำมายื่นเพื่อขอให้รับรองลายมือชื่อ จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของส่วนราชการนั้น ๆ หรือเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลของต่างประเทศในประเทศไทย ในกรณีที่ยื่นคำร้องต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยในต่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศ หรือ โนตารี พับลิค หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ แล้วแต่กรณี การรับรองลายมือชื่อจะกระทำได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดังกล่าวได้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ การยื่นคำร้องให้รับรองลายมือชื่อให้ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศไทย

 • ในกรณีที่ 1 ขอให้รับรองลายมือชื่อบุคคล ผู้นั้นจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยให้ยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ ตามแบบที่กำหนด ต่อส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ
 • ในกรณีที่ 2 ขอให้รับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น ๆ มาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยยื่นคำร้องขอนิติกรณ์ตามแบบที่กำหนดต่อส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ และได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือ โนตารี พับลิค หรือหน่วยงานอื่น ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ หากผู้ร้องนำมายื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้รับรอง เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก สถานทูตหรือกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้น ๆ ก่อน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการรับรองเอกสารกงสุล และสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย


 

document รับรองกงสุล 1
document รับรองกงสุล 2
document รับรองกงสุล 3
document รับรองกงสุล 4
รับรองเอกสารกงสุล
document รับรองกงสุล 6
document รับรองกงสุล 7
document รับรองกงสุล 8
document รับรองกงสุล 9

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009