บริการรับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากบริการแปลแล้ว ทางเรายังมีบริการรับรองเอกสารราชการต่างๆ ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ บริการรับรองเอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และสามารถนำเอกสารไปใช้ได้จริง

เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันยินดีช่วยเหลือท่านให้ได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา
ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้วยตนเอง

ประเภทการรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงฯ มี 3 ประเภท คือ

 1. การรับรองคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Seen at the Ministry of Foreign Affairs)

 2. การรับรองสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY)

 3. การรับรองลายมือชื่อ (Certified genuine signature)

ตัวอย่างเอกสาร

ขั้นตอนดำเนินการ

 • การรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

  • เอกสารผ่านการรับรองจากสถานฑูตในประเทศไทย
  • แปลเป็นภาษาไทย
  • รับรองคำแปล + ต้นฉบับ ที่กรมการกงสุล
 • การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำมาใช้ในต่างประเทศ

  • เอกสารราชการทุกประเภท
  • แปลเป็นอังกฤษ
  • รับรองคำแปล + ต้นฉบับ ที่กรมการกงสุล

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร (รับรองคำแปลถูกต้อง)

 1. เอกสารฉบับแปล
 2. เอกสารต้นฉบับ *ตัวจริง
 3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือมอบอำนาจ Download

หลังจากรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว เอกสารทุกฉบับจะส่งคืนพร้อมต้นฉบับ ทางศูนย์มีบริการจัดส่ง EMS ให้กรณีลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับเอกสารด้วยตัวเอง และตรวจสอบสถานการณ์นำส่งได้ที่ Tracking code ค่าบริการ EMS เพิ่ม 70 บาท บริการรับรองเอกสาร กระทรวงต่างประเทศ ค่ารับรองกงสุลตราประทับละ 400 บาท กรณีเร่งด่วน 800 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)

ขั้นตอนสั่งแปลเอกสาร

1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้ามาประเมินราคา ลูกค้าจะได้รับราคาและระยะเวลาแปลนั้นทันที ช่องทางการส่งไฟล์มี 2 ช่องทาง

2. หากทำการตกลงแปลกับเรา โอนมัดจำค่าบริการก่อนเริ่มแปล 50% กรณีไม่ถึง 1,000 บาท ชำระเต็มจำนวน

3. เมื่องานเสร็จแล้ว แจ้งชำระ 50% ส่วนที่เหลือก่อนนำส่งงานแปล

4. กรณีมีงานแปลแก้ไข ทางบริษัทแก้ไขให้ไม่เกิน 2 ครั้งในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับงานแปลชิ้นนั้นแล้ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสารกรมการกงสุล ได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์