บริการแปลภาษาโปรตุเกส


บริการแปลภาษาโปรตุเกส รับรองกงสุล และรับรองสถานทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย แปลภาษาโปรตุเกสอย่างมืออาชีพ รับแปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสารกงสุลทั้งรับรองคำแปลจากศูนย์แปล รับรองนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตโปรตุเกสในไทย

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการแปลภาษาโปรตุเกส

และรับรองเอกสารอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี การันตีผลงานคุณภาพ มุ่งมั่นสรรสร้างงานบริการที่เป็นมาตรฐาน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

 ภาษาโปรตุเกส

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
โปรตุเกส
images
อังกฤษ
images
โปรตุเกส
images
โปรตุเกส
images
ไทย
images
โปรตุเกส
images
อังกฤษ

คู่ภาษาที่ให้บริการ

images
ไทย
images
โปรตุเกส
images
อังกฤษ
images
โปรตุเกส
images
โปรตุเกส
images
ไทย
images
โปรตุเกส
images
อังกฤษ

ทำไมเลือกแปลภาษาโปรตุเกสกับศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ?


 • ทีมนักแปลมืออาชีพ: เรามีทีมนักแปลภาษาโปรตุเกสที่เป็นเจ้าของภาษา มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญในแปลเอกสารหลากหลายประเภท
 • งานแปลที่ถูกต้อง รวดเร็ว: มั่นใจได้ว่างานแปลของเราถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับ ส่งมอบงานรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
 • ราคาประหยัด: เรามีราคาที่ยุติธรรม คุ้มค่ากับงานแปลที่มีคุณภาพ
 • บริการครบวงจร: เรามีบริการแปลภาษาทุกชนิด รับรองเอกสาร ทั้งจากศูนย์แปล กรมการกงสุล และสถานทูตโปรตุเกสในไทย รับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความ บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 • สะดวก รวดเร็ว: ท่านไม่ต้องเสียเวลาแปลเอกสารด้วยตัวเอง เราจัดการให้ทุกขั้นตอน
 • มั่นใจได้: เรามีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทชั้นนำ
icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์: ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโปรตุเกสครบวงจร

ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ ให้บริการแปลภาษาโปรตุเกสและรับรองเอกสารสถานทูตโปรตุเกสอย่างมืออาชีพ นอกจากบริการแปลเอกสารทั่วไปแล้ว เรายังมีบริการรับรองเอกสารจากกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยอีกด้วย มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง.

การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศโปรตุเกส และใช้ในประเทศไทย


การรับรองเอกสารเพื่อใช้ในประเทศโปรตุเกส และใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการไทยใช้ที่ประเทศโปรตุเกส

เอกสารราชการที่นำใช้ในประเทศโปรตุเกส ส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนนำไปรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หากปลายทางให้แปลเป็นภาษาโปรตุเกส (แปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับปลายทาง) /และสถานทูตโปรตุเกส ในไทยในไทย จะรับรองเอกสารภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกงสุลไทย กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เช่น

เอกสารรับรองเอกสารกงสุล
ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนครอบครัว
 • ใบรับรองความเป็นโสด
 • ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • สด.43/8/9
 • ใบรับแจ้งความ
 • หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางธุรกิจ
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ภพ.20
 • บอจ.5
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน
 • ใบอนุญาตต่างๆ
 • รายงานประจำปี
 • โฉนดที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบอนุญาตจัดหางาน
 • งบการเงิน
 • เอกสารทางบัญชี
แบบฟอร์มเอกสารรับรองเอกสารกงสุล
เอกสารทางกฎหมาย
 • คำพิพากษา
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบตรวจโรค จากกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาไทย นำไปใช้ในประเทศโปรตุเกส


img1 step1
img1 step2
img1 step3 2
Portugal img1 step4 2
Portugal img1 step5

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อต้องรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


2. เอกสารภาษาโปรตุเกสใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารภาษาโปรตุเกสใช้ในไทย จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารถูกต้อง จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิสบอน ที่ประเทศโปรตุเกส (Royal Thai Embassy, Lisbon, Portugal) หรือสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ในไทย ก่อนนำมาให้ศูนย์แปลเราดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับเอกสารนั้น

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในไทย

ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิสบอน ที่ประเทศโปรตุเกส (Royal Thai Embassy, Lisbon, Portugal) หรือสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสในไทยก่อน

อาทิเช่น

image firstchoicetransl 4

ทะเบียนสมรส
(Marriage Certificate)

image firstchoicetransl 5

ใบรับรองโสด
(Marital Status Cerificate)
สำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)

image firstchoicetransl 6

ใบรับรองวุฒิการศึกษา
transcript ต่างๆ

image firstchoicetransl 1

สูติบัตร (Birth Certificate) และเอกสารราชการอื่นๆ

ขั้นตอนรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ​ที่สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส เพื่อใช้ในไทย


Portugal img2 step1
img2 step2
img2 step3
img2 step4

ราคาแปลภาษาโปรตุเกส

ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา ขนาดอักษรที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการแปล และรูปภาพประกอบ

ประโยชน์นำไปใช้เอกสารแปลภาษาและรับรองกงสุล

1. นำไปใช้จดทะเบียนสมรสต่างประเทศ หรือ ทำใบขับขี่ในโปรตุเกส , จดทะเบียน คร. 22
2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
3. ทำนิติกรรมการกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
ธุรกิจ เช่น เปิดกิจการ เปิดบัญชี
4. ยื่นหน่วยงานราชการในไทย เช่น อย., กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมแรงงาน ประกันสังคม

ประเภทเอกสารภาษาโปรตุเกส
ที่สามารถเข้ารับบริการได้


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการแปล
เอกสารหลากหลายประเภท

อัตราค่าบริการแปลและรับรองภาษาโปรตุเกส


ราคาแปลภาษาโปรตุเกสสอบถามค่าบริการแต่ละเอกสาร
ค่าแปลภาษาโปรตุเกส
 • เริ่มต้น 950 บาทเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งประเมิน/ ประเภทการรับรอง
อัตราค่าบริการรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • 2,500-3,000 บาท/คำร้อง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมกงสุล เรียกเก็บ ตราประทับละ 400-600 บาท
 • ค่าธรรมเนียมกงสุลอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังยื่นรับรองแล้ว (แสดงตามใบเสร็จที่กงสุลเรียกเก็บตามจริง), ค่าจัดส่งเอกสาร
อัตราค่าบริการรับรองสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย
 • 4,000 บาท/คำร้อง ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่สถานทูตเรียกเก็บตามจริง
อัตราค่าบริการรับรองเอกสารโนตารีโดยทนายความไทย
 • 2,500-4,000 บาท

ตัวอย่างการรับรองสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย


 

document portugal 1
document portugal 3
document portugal 2
document portugal 4
document portugal 5
document portugal 6

ข้อมูลติดต่อสถานฑูต


บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

ขั้นตอนการรับบริการรับรองเอกสารกงสุล รับรองสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล ผ่านไลน์ หรือ อีเมล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร

 • ไปรษณีย์ EMS คิดเพิ่ม 100 บาท
 • แมสเซนเจอร์ ขึ้นอยู่กับระยะทางเรียกเก็บปลายทาง


4. ในกรณีมีการแก้ไข
เมื่อยื่นต่อสถานทูตกงสุลแล้ว แก้ไขได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เเต่ขอค่าบริการคืนไม่ได้

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

คำถามที่พบบ่อย


สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาโปรตุเกส
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958492
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009