Company Profile

First Choice Translation

ประวัติบริษัท

เราเป็นศูนย์บริการแปลภาษา จัดหาล่าม และบริการวีซ่า – ใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติ เฟิสท์ชอยซ์มุ่งมั่นสรรสร้างงานบริการ มีมาตรฐานการันตีผลงานในความพอใจของคุณ ด้วยความต้องการที่เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในใจคุณ

ทีมงานเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีประสบการณ์และชำนาญการด้านภาษา ริเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2550- 2554 ประสบการแปลอิสระโดยทีมงานเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน


ปฎิธานของเรา

สรรสร้างงานคุณภาพ ทุกความต้องการของคุณ


วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่การเป็นศูนย์บริการแปลเอกสาร ล่ามนานาชาติ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


พันธกิจ (Mission)

ให้บริการด้านเอกสารที่ตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า มั่นใจความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตรงต่อเวลาที่ต้องการ

Picture

2554
จัดตั้งคณะบุคคลในนามว่า “หสม.เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน”

Movie

2556
จัดตั้งในนามนิติบุคคล ในนามว่า “บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด”

Picture

2557
สมาชิกหอการค้าจ.ภูเก็ต และ สมาคมแปลและล่ามไทย