New Style ปกบทความ Firstchoice

ต้องการแปลทะเบียนสมรสจากต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร เพื่อขอรับรองเอกสารในไทย

การแต่งงานเป็นการแสดงถึงความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับใครสักคน ซึ่งจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสจึงจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในฐานะคู่สมรสได้ ถ้าใครแต่งงานและจดทะเบียนสมรสจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อมาอยู่ประเทศไทยก็ควรจัดการแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาไทยด้วย เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอเอกสารสำคัญต่างๆ ในประเทศไทย

1. ทำไมต้องแปลทะเบียนสมรสต่างประเทศ

ทะเบียนสมรสจากต่างประเทศเป็นเอกสารทางกฎหมาย แสดงถึงสถานภาพของบุคคล แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีสถานะแต่งงานแล้ว ถือเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นจะต้องนำมาประกอบเป็นหลักฐานเอกสารใช้เพื่อทำวีซ่าในไทย จดทะเบียนคร. 22 หรือใช้จดทะเบียนในไทย ทะเบียนสมรสต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยจึงจะสามารถใช้ในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารทะเบียนสมรส ต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ มาก่อน หากสถานทูตในไทยไม่มี/ ไม่สามารถรับรองได้ ต้องทำการแปล รับรองโนตารีจากประเทศต้นทาง และรับรองสถานทูตไทยจากประเทศต้นทางก่อน จึงนำมาแปลภาษาไทยกับศูนย์แปลเราได้

2. ประโยชน์หลังจากนำทะเบียนสมรสจากต่างประเทศไปใช้

  • 2.1 จดทะเบียน คร. 22 , นำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน, ทำใบอนุญาตต่างๆ เพี่อดำเนินการเรื่องวีซ่าในไทย

หากเราจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ แต่ไม่เคยจดทะเบียน คร.22 มาก่อน เราสามารถนำเอกสารทะเบียนสมรสที่ผ่านการแปลแล้วไปใช้เป็นหลักฐานจดทะเบียน คร. 22 หรือ ทะเบียนแห่งครอบครัวได้ นอกจากนี้ ทะเบียนสมรสจากต่างประเทศยังใช้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน การทำใบอนุญาต และการขอวีซ่าในประเทศไทย

  • 2.2 ใช้ทำนิติกรรมต่างๆ ในไทย เช่น เปิดบัญชีธนาคาร พินัยกรรม ดำเนินการทางกฎหมาย

การทำนิติกรรมหลายอย่างนั้นจะมีเงื่อนไขและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนแตกต่างกันไป นิติกรรมบางอย่างอาจมีการขอเอกสารทะเบียนสมรสเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ถ้าเรามีทะเบียนสมรสจากต่างประเทศก็จะต้องแปลภาษาให้เรียบร้อย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการขอเอกสารและการทำธุรกรรมในไทยได้อย่างสมบูรณ์

3. ขั้นตอนการรับบริการแปลทะเบียนสมรส

  • 3.1 ส่งทะเบียนสมรสรับรองเอกสารจากสถานทูตในไทยมาแปลเป็นภาษาไทย

ก่อนอื่นควรจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ให้เรียบร้อย นอกจากทะเบียนสมรสแล้ว ก็ยังมีสำเนาพาสปอร์ตรับรองเอกสารจากสถานทูตในไทยด้วย สำหรับทะเบียนสมรสนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศต้นทางมาก่อน จึงจะนำมาแปลภาษาไทยกับศูนย์แปลภาษาได้

  • 3.2 ตกลงราคาและกำหนดการส่งมอบงาน

หลังจากเราส่งต้นฉบับให้กับศูนย์แปลภาษา ทางศูนย์จะประเมินราคาและกำหนดวันส่งงาน ซึ่งจะช่วยให้เราคำนวณงบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย และการกำหนดวันส่งมอบงานจะช่วยให้เราวางแผนในการขอเอกสารและดำเนินการอื่นๆ ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถนำทะเบียนสมรสไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

  •  3.3 แปลเอกสารและรับรองคำแปล

เมื่อนำเอกสารเข้ารับรองเอกสารทะเบียนสมรสจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่ผ่านการรับรองนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษ ต้องนำเอกสารแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หลังจากที่เราแปลทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องนำไปรับรองเอกสาร รับรองการแปลให้เรียบร้อย ก่อนนำเอกสารเข้ารับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ศูนย์แปลภาษาจะดำเนินการแปลทะเบียนสมรสจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลให้แบบครบวงจร ขั้นตอนนี้สำคัญมาก เพราะหากแปลกับนักแปลที่ไม่สามารถรับรองการแปลได้ เอกสารทะเบียนสมรสนั้นๆ ก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงควรเลือกแปลภาษากับศูนย์แปลจะดีที่สุด การนำทะเบียนสมรสจากต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ต้องแปลภาษา รับรองการแปล และรับรองเอกสารกงสุล ทะเบียนสมรสนั้นจึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย

หมายเหตุ บางประเทศสามารถเเปลจากภาษาต้นทางเป็นภาษาไทยได้เลย  เช่น สเปน อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อารบิค โดยรับรองจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียน

  •  3.4 รับรองเอกสารกงสุล

เมื่อนำทะเบียนสมรสรแปลภาษาจากเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมผ่านรับรองคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารนั้นเข้ายื่นต่อกรมการกงสุล กระทรวงต่างปรเทศ เพื่อขอยื่นเข้ารับรองเอกสารกงสุล

  •  3.5 ส่งมอบงาน พร้อมชำระค่าบริการ

เมื่อครบกำหนดวันส่งมอบงาน เราสามารถรับเอกสารของเรากับศูนย์แปลภาษาได้เลย ก่อนอื่นเลยให้เราตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารที่ได้รับว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ หากตรวจดูแล้วไม่มีปัญหาก็ชำระค่าบริการการแปลทะเบียนสมรสเท่านี้ก็เสร็จสิ้น

4. บริการแปลทะเบียนสมรสพร้อมรับรองคำแปล

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลทะเบียนสมรส รับรองการแปล และรับรองกงสุลแบบครบวงจร ศูนย์แปลภาษาของเราให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก มาพร้อมกับบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในด้านงานเอกสาร พร้อมที่ปรึกษาในด้านการจัดเตรียมเอกสาร ลดความผิดพลาดในการเตรียมเอกสาร ช่วยให้ทุกขั้นตอนการแปลกลายเป็นเรื่องง่าย การแปลทะเบียนสมรสและรับรองเกสารไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพียงแค่ใช้บริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255