ที่ไหนดี เชื่อถือได้ ใช้จดทะเบียนสมรสในไทย

แปลใบรับรองโสดชาวอเมริกา ที่ไหนดี เชื่อถือได้ ใช้จดทะเบียนสมรสในไทย

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม เมื่อเรารักใครสักคนก็มุ่งหวังที่จะได้แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การแต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นการแสดงความตั้งใจของคู่รักที่อยากจะอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับคนที่มีคนรักเป็นชาวอเมริกาก็อาจจะมีความยุ่งยากในการดำเนินการบ้าง เพราะต้องใช้เอกสารมากมาย โดยเอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการแต่งงานก็คือ ใบรับรองโสด บทความของเราจะมาอธิบายให้รู้ว่า ใบรับรองโสดคืออะไร สำคัญยังไง แล้วควรแปลที่ไหนจึงจะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้

ใบรับรองโสดคืออะไร

ใบรับรองโสด หรือ หนังสือรับรองโสด (Marital Status Certificate, Single Certificate) คือ หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสด ถ้าหากเราต้องการแต่งงานกับชาวต่างชาติ เอกสารนี้จำเป็นมากเพราะเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ช่วยยืนยันว่า สถานภาพของผู้ขอใบรับรองโสดนั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนใดๆ ปัจจุบันมีสถานภาพโสด หมายความถึง ผู้ที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อน ผู้ที่เคยแต่งงานแต่ได้หย่าร้างแล้ว และผู้ที่คู่สมรสเสียชีวิต

ใช้ทำอะไร 

ใบรับรองโสด สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ การขอวีซ่าแต่งงาน (ติดตาม) และการขอวีซ่าอื่นๆ เช่น วีซ่าเดินทาง ทำงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ใบรับรองโสดยังนำไปใช้ประโยชน์กับการทำนิติกรรมทางกฎหมาย

ถ้าหากใครต้องการจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย ต้องเตรียมใบรับรองโสดไว้เป็นเอกสารประกอบการแต่งงาน และอย่าลืมแปลใบรับรองโสดให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้ ใบรับรองโสดจะช่วยยืนยันและเพิ่มความมั่นใจได้ว่าผู้ที่เราจะแต่งงานด้วยนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะสมรสกับใคร ช่วยให้แต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องกลัวจดทะเบียนซ้อน

ใบรับรองโสด มีอายุอยู่ได้กี่เดือน

ใบรับรองโสดชาวอเมริกาจะมีอายุอยู่ได้ 3 เดือนหรือ 90 วัน นับหลังจากการนำเอกสารเข้ายื่นขอตราประทับรับรองเอกสารกงสุล ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และขอตราประทับรับรองเอกสารของสถานทูตอเมริกา (Affidavit) ประจำประเทศไทย ถ้าใบรับรองโสดมีอายุเกิน 3 เดือนแล้วจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้

ขั้นตอนขอใบรับรองโสดที่สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย

สำหรับชาวอเมริกาที่ต้องการขอใบรับรองโสด สามารถขอเอกสารใบรับรองโสดได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อขอใบรับรองโสดกับสถานทูตอเมริกา

1.1 จองออนไลน์เพื่อนัดหมายวันเวลาขอใบรับรองโสด ผู้ที่จะขอใบรับรองโสดจะต้องติดต่อกับทางสถานทูตอเมริกา (Affidavit) ประจำประเทศไทย โดยสามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าผ่านการจองออนไลน์ 

1.2 เข้าติดต่อรับเอกสารใบรับรองโสด ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้กับทางสถานทูตอเมริกา (Affidavit) ประจำประเทศไทย เพื่อขอเอกสารใบรับรองโสด, สำเนาพาสปอร์ต พร้อมรับรองเอกสารจากทางสถานทูต

  1. ติดต่อบริษัทแปลเอกสาร เพื่อแปลใบรับรองโสดเป็นภาษาไทย

2.1 เมื่อได้รับเอกสารใบรับรองโสดมาแล้ว ให้นำเข้ากระบวนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผ่านศูนย์แปลเอกสาร พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลบริษัท

2.2 หลังจากที่แปลใบรับรองโสด(Affidavit), สำเนาพาสปอร์ตและรับรองแปลแล้ว ขั้นสุดท้ายคือให้นำเอกสารที่ผ่านการแปลภาษาเข้ารับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ขั้นตอนการยื่นแปลใบรับรองโสดชาวอเมริกาและรับรองเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมใบรับรองโสด และสำเนาพาสปอร์ตที่สถานทูตอเมริการับรองเเล้ว

เมื่อได้ใบรับรองโสด และมีการรับรองเอกสารจากทางสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกับศูนย์แปลเอกสาร โดยส่งเอกสารต้นฉบับให้กับศูนย์แปลเอกสาร ทางศูนย์จะพูดคุยรายละเอียด ประเมินราคา และกำหนดนัดหมายการส่งงานให้

ขั้นตอนที่ 2 ส่งแปลและรับรองศูนย์แปลบริษัทให้เรียบร้อย 

เมื่อได้รับเอกสารใบรับรองโสดมาแล้ว ให้นำเข้ากระบวนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผ่านศูนย์แปลเอกสาร พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปลบริษัท

ขั้นตอนที่ 3 รับรองเอกสาร กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

หลังจากที่แปลใบรับรองโสด (Affidavit), สำเนาพาสปอร์ตและรับรองแปลแล้ว ขั้นสุดท้ายคือให้นำเอกสารที่ผ่านการแปลภาษาเข้ารับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารที่ผ่านการรับรองกงสุลไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตใกล้บ้านได้เลยค่ะ

นำใบรับรองโสดไปใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย   เข้าจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอที่ต้องการ โดยนำเอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองกงสุลเรียบร้อยแล้ว มายื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนนี้จะมีล่ามเข้ามาแปลเกี่ยวกับรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายก่อนจะจดทะเบียนสมรส เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะมอบใบสำคัญสมรส (คร.3) และเอกสารทะเบียนสมรส (คร.2) ให้กับทั้งสองฝ่านคนละ 1 ชุด เป็นอันเสร็จสิ้น

ขอรับรองใบรับรองโสดชาวอเมริกา (Marriage Affidavit) ที่ไหนดี

การขอรับรองใบรับรองโสดชาวอเมริกา (Marriage Affidavit สามารถติดต่อขอดำเนินเรื่องได้ที่สถานทูตอเมริกา (Affidavit) ประจำประเทศไทย เมื่อได้รับใบรับรองโสดและมีการรับรองจากสถานทูตแล้ว จะต้องนำไปแปลภาษาไทยและรับรองแปลก่อน จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยได้

กรณีต้องการจดทะเบียนสมรส  ทางบริษัทมีบริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลภาษา บริการแปลใบรับรองโสดและรับรองแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการแปลมามากกว่า 10 ปี พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสาร ช่วยอำนวยความสะดวกในการขอยื่นรับรองเอกสารสถานทูตและรับรองกงสุล บริการจดทะเบียนสมรส ทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT:https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255