.png

สรุปขั้นตอนการแปลเอกสารราชการ พร้อมเข้ารับรองกงสุล

การแปลเอกสารเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอย่างมาก ผู้ที่ทำหน้าที่แปลภาษาจะต้องมีทักษะและประสบการณ์เพียงพอจึงจะแปลเอกสารออกมาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่เป็นเอกสารราชการก็จะต้องแปลความหมายถูกต้อง ตรงกับเอกสารจริง ต้องระวังไม่ให้มีความผิดพลาดหรือบิดเบือนใดๆ การแปลเอกสารราชการ เพื่อเข้ารับรองเอกสารกงสุล มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. เอกสารราชการคือเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารราชการ คือ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของราชการ เป็นหลักฐานสำคัญที่มีผลทางกฎหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของเอกสารนั้นๆ รวมถึงใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เป็นเจ้าของเอกสารได้อีกด้ว ตัวอย่างเอกสารราชการ มีดังนี้

  • เอกสารทะเบียนราษฎร์ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน สูติบัตร หนังสือเดินทา ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนครอบครัว ใบหย่า ใบมรณะบัต หนังสือให้ความยินยอม เป็นต้น
  • เอกสารทางธุรกิจ เช่น ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัท บัตรส่งเสริมการลงทุน รายงานประจำปี โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตจัดหางาน งบการเงิน เอกสารทางบัญชี
  • เอกสารทางกฎหมาย เช่น คำพิพากษา คำฟ้อง คำตัดสินของศาล

นอกจากนี้ เอกสารราชการยังรวมถึงเอกสารจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตไทย  อาทิเช่น ใบรับรองโสด หนังสือเดินทาง (passport) เอกสารทางภาษี  หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม  ใบรับรองการศึกษา วุฒิการศึกษา ทะเบียนสมรส  สูติบัตร-มรณบัตร อื่นๆ ที่ใช้ยื่นวีซ่าในประเทศไทย

2. ขั้นตอนการแปลเอกสารราชการ

2.1 ขอเอกสารทางราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนแรกเราจะต้องจัดเตรียมเอกสารราชการที่ต้องการแปลก่อน โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกเอกสารนั้นให้เรียบร้อย หลังจากที่ได้รับเอกสารมาแล้วจึงจะเริ่มต้นการแปลภาษา หากเรามีเอกสารราชการที่ต้องการนำไปแปลอยู่กับตัวแล้ว เราก็สามารถนำเอกสารเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปด้วยการนำเอกสารเข้าแปลภาษาได้เลย

2.2 นำเอกสารเข้าแปลภาษา

การแปลเอสารราชการไม่ใช่เรื่องที่ใครก็สามารถทำได้ เพราะเอกสารราชการถือเป็นเอกสารสำคัญที่มีผลทางกฎหมาย หากนำเอกสารไปแปลภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ จะต้องผ่านการแปลเอกสารโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาโดยตรง แนะนำว่าควรให้ศูนย์แปลเอกสารเป็นผู้ดูแลและแปลเอกสารราชการให้ เพื่อให้เอกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และนำไปรับรองการแปลได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาตามมา

2.3 นำเอกสารที่แปลเรียบร้อยแล้ว เข้ารับรองคำแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียน

เมื่อแปลเอกสารราชการเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะนำเอกสารไปใช้ก็จะต้องนำไปรับรองคำแปลจากนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียน เพื่อรับรองว่าเอกสารราชการที่แปลมานั้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้ตามกฎหมาย หากเราใช้บริการศูนย์แปลเอกสารเพื่อแปลเอกสารราชการ ทางศูนย์แปลจะสามารถช่วยรับรองคำแปลให้เราได้โดยทันที โดยเราไม่ต้องเสียเวลาติดต่อเข้ารับรองคำแปลเลย

3. เอกสารแบบไหนที่ไม่สามารถรับรองเอกสารกงสุลได้?

เอกสารที่ไม่ได้ออกจากหน่วยงานราชการ  หรือออกจากหน่วยงานเอกชน เอกสารเกิดปัญหาต่างๆ เช่น เอกสารไม่สมบูรณ์ การยืนยันตัวตนไม่ถูกต้อง ลายมือชื่อไม่ตรงกัน เอกสารไม่ผ่านการแปลและรับรองอย่างถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เอกสารนั้นจะไม่สามารถรับรองเอกสารกงสุลได้

เเต่จะนำมารับรองเอกสารกงสุลได้ เอกสารนั้นต้องผ่านการรับรองลายมือชื่อ หรือยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเท่านั้น   หรือเอกสารนั้นต้องเป็นเอกสารราชการที่รับรองความถูกต้องเอกสารจากนายทะเบียน ราชการมาเเล้ว

4. บริการแปลเอกสาร พร้อมยื่นเอกสารรับรองกงสุลครบวงจรในประเทศไทย

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลเอกสาร แปลภาษาอังกฤษ รับรองการแปล พร้อมยื่นเอกสารรับรองกงสุล แบบครบทุกขั้นตอนในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถยื่นรับรองเอกสารกงสุลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลกับความยุ่งยากในการดำเนินการยื่นเอกสารใดๆ ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและการแปลที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมบริการรับรองเอกสาร รับรองกงสุล รับรองเอกสารโนตารี ขอใบรับรองความประพฤติ ทุกขั้นตอนแบบครบวงจร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255