.jpg

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ต้องจดที่ไหน มีขั้นตอนอะไรบ้าง

อยู่กันมานาน อยากจดทะเบียนกับคนรักที่เป็นชาวต่างชาติ แต่ก็ไม่รู้จะต้องเริ่มยังไง ต้องเตรียมเอกสารยังไง วันนี้เรารวบรวมคำถามเหล่านั้นมาให้คุณแล้ว จดทะเบียนสมรสกับคนรักชาวต่างชาติจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณได้มาอ่านบทความนี้ของเรา

1. การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย/ ขั้นตอนการขอเอกสารจากสถานทูตในไทย

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้นไม่ง่ายเหมือนกับการจดทะเบียนสมรสกับชาวไทยกันเอง ที่จะเดินเข้าสำนักงานทะเบียนและจดทะเบียนได้เลย การเข้าจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้นจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคลและสถานะเสียก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนสมรส

1.1 ขอใบรับรองโสดจากสถานทูตประเทศนั้น ประจำประเทศไทย

ขั้นตอนการขอใบรับรองโสดในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาตินั้น สามารถขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตต้นกำเนิดของผู้ขอ ประจำประเทศไทย โดยการขอจะเป็นไปตามขั้นตอนของสถานทูตนั้นๆ ระยะเวลาในการดำเนินการจะอยู่ที่ 3-7 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนการขอใบรับรองโสด

 1. จองคิวออนไลน์เพื่อนัดคิวการทำเรื่องขอใบรับรองโสด
 2. เข้ายื่นเอกสาร ณ สถานเอกอัครราชทูต ตามวันเวลานัดหมาย
 3. รอรับเอกสาร

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง –รวมคำถามใบรับรองโสดไทย ใช้จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

1.2 ขอสำเนาพาสปอร์ตที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้น ประจำประเทศไทย

การขอสำเนาพาสปอร์ต สามารถขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตต้นกำเนิดของผู้ขอ ประจำประเทศไทยเช่นเดียวกับการขอใบรับรองโสด มาจนถึงตอนนี้หลายคนคงกำลังมีคำถามว่า เราสามารถถ่ายเอกสารสำเนาพาสปอร์ตเองเลยได้ไหม? ไม่เข้าไปขอที่สถานทูตได้หรือป่าว? ขอตอบตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ได้ เนื่องจากสำเนาพาสปอร์ตที่ใช้ต้องผ่านการรับรองเอกสารจากทางสถานทูตนั้นๆก่อน สำเนาเอกสารนั้นจึงจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนสมรส

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารให้พร้อมนั้นนับเป็นอีกขั้นตอนที่ต้องเช็คความถูกต้องอย่างถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่จะทำให้การดำเนินเรื่องเอกสารของเราล่าช้า

2.1 การเตรียมเอกสารสำหรับชาวไทย

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 3. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) *ถ้ามี*
 4. บัตรประชาชนของพยานทั้ง 2 คน
 5. ใบรับรองแพทย์ ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ 1 ชุด
 6. คำร้องขอนิติกรณ์
 7. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

ในกรณีที่เคยหย่าหรือผ่านการจดทะเบียนสมรสมาแล้ว จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบเพิ่มเติมดังนี้

 1. ใบสำคัญการหย่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 2. ใบมรณบัตรของคู่สมรสเดิม (ในกรณีคู่สมรสเดิมเสียชีวิตก่อนทำการหย่า)

2.2 การเตรียมเอกสารสำหรับชาวต่างชาติ

 1. หนังสือเดินทาง Passport (ฉบับจริง)
 2. ใบรับรองโสดที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 4. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ฉบับจริง) *ถ้ามี*
 5. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสาร 1 ชุด
 6. คำร้องขอนิติกรณ์

ในกรณีที่เคยหย่าหรือผ่านการจดทะเบียนสมรสมาแล้ว จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบเพิ่มเติมดังนี้

 1. ใบสำคัญการหย่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) *สามารถขอได้จากสถานทูตต้นกำเนิดของผู้ขอ*
 2. ใบสำคัญการหย่า ที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสาร 1 ชุด

บริการแปลเอกสารราชการของศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

2.2.1 ใบรับรองสถานะโสดที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ

ในส่วนของใบรับรองโสดนั้น หลังจากได้รับเอกสารจากทางสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารนั้นเข้ารับการแปลเป็นภาษาไทยโดยศูนย์แปลภาษาที่มีนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองจากทางสถานทูตก่อน เอกสารใบรับรองโสดนั้นจึงจะสามารถเข้ารับรองเอกสารนิติกรณ์ที่กระทรวงต่างประเทศได้ เมื่อเอกสารผ่านการแปลและรับรองเอกสารแล้วจึงจะนำประกอบการยื่นเอกสารการขอจดทะเบียนสมรสได้

2.2.2 สำเนาหนังสือเดินทางที่ผ่านการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารในส่วนของสำเนาหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนั้นก็จำเป็นจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับเอกสารใบรับรองโสด คือการนำเอกสารสำเนาหนังสือเดินทางเข้ารับการแปลภาษาเป็นภาษาไทยโดยนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและนำเอกสารเข้ารับรองเอกสาร ก่อนที่จะนำเอกสารนั้นมาประกอบการจดทะเบียนสมรส

3. ขั้นตอนการแปลและรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส

การแปลเอกสารเพื่อเข้ารับรองเอกสารกงสุล ฟังดูเหมือนเป็นการแปลทั่วไปที่ใครก็สามารถทำได้ แต่จริงๆแล้วการแปลเอกสารทางราชการทุกฉบับนั้นผู้แปลจะต้องผ่านการรับรองจากทางสถานทูตเสียก่อนถึงจะสามารถแปลเอกสารได้ เนื่องจากการแปลเอกสารทางราชการเมื่อแปลเรียบร้อยจะต้องมีการเซ็นรับรองคำแปลแนบไปกับเอกสารนั้นด้วย เพื่อส่งเอกสารนั้นเข้ารับรองกงสุลต่อไป

ขั้นตอนการแปลเอกสาร

 1. ติดต่อศูนย์แปลภาษาที่มีนักแปลที่ผ่านการขึ้นทะเบียน
 2. ส่งเอกสารฉบับจริงที่ต้องการแปลไปที่ศูนย์แปลภาษา เพื่อรับการแปลเป็นภาษาไทย
 3. รอเอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองคำแปลเรียบร้อยแล้ว
 4. ส่งเอกสารเข้ากระบวนการรับรองกงสุล

ขั้นตอนการรับรองเอกสารกงสุล

ในขั้นตอนนี้เพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินการ แนะนำให้ใช้บริการรับรองเอกสารกงสุลกับทางศูนย์แปลภาษาเลยจะสะดวกมากกว่าการเข้ายื่นเอกสารเอง แต่ถ้าใครที่ต้องการเข้ายื่นเอกสารเองก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยทำการขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกคำร้องเพื่อขอเข้ารับนิติกรณ์
 2. ติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรคิว ณ กรมการกงสุล
 3. เข้าตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารเพื่อรับรองนิติกรณ์
 4. ชำระค่าธรรมเนียม
 5. รอบรับเอกสาร (ระยะเวลาการดำเนินการจะอยู่ที่ 3-7 วันทำการ)

ในกรณีที่เอกสารมีปัญหา แปลผิดหรือเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่จะทำการคัดแยกเอกสารออก เพื่อติดต่อเจ้าของเอกสารให้มารับเอกสารไปแก้ไข และเข้าทำการยื่นรับนิติกรณ์อีกครั้ง

4. ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

เมื่อเตรียมเอกสารประกอบการการจดทะเบียนสมรสและนำเอกสารเข้ากระบวนการแปลภาษาและรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็คือการเข้าจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขตพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอ โดยการเข้าจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้น คู่สมรสจะต้องมีพยานและล่ามแปลภาษาเข้าร่วมการจดทะเบียนสมรสด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าคู่สมรสมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้ เมื่อจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารใบสำคัญสมรส (คร.3) และเอกสารทะเบียนสมรส (คร.2) ให้กับคู่สามรภรรยาเก็บไว้คนละ 1 ชุด ถือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย

มาจนถึงตอนนี้แล้วหลายคงคงกำลังคิดหนักเรื่องการเตรียมเอกสารและการขอรับรองเอกสารที่ดูจะวุ่นวายไปหมด ต้องเดินเรื่องหลายทาง ทั้งขอเอกสาร แปลเอกสาร ส่งเอกสารรับรองกงสุลอีก แค่พูดก็ดูจะเหนื่อยแล้ว แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะตอนนี้ที่ประเทศไทยมีบริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจรแล้ว ที่ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เราพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกตั้งแต่การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ไปจนถึงการเตรียมเอกสารเพื่อเข้าจดทะเบียนสมรส เพียงแค่คุณติดต่อมา เราพร้อมบริการให้จบครบในที่เดียว

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ที่มาพร้อมกับบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการแปลและขอรับรองเอกสารให้คุณ เปลี่ยนทุกเรื่องยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายไปกับเราศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255