.png

บริการขอใบรับรองโสดไทยใช้จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ

บริการขอใบรับรองโสดไทย เพื่อใช้จดทะเบียนกับชาวต่างชาติปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมกันเลยทีเดียว เนื่องจากการขอใบรับรองโสดไทยนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวาย และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องขอเอกสารนาน ทั้งขั้นตอนการยื่นขอเอกสาร การนำเอกสารไปแปลและรับรองต่างๆ เพื่อให้เอกสารใช้งานได้ในต่างประเทศ กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการลมก็แทบจับกันเลยทีเดียว

หรือในบางคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว แต่ต้องการขอใบรับรองโสดไทยเพื่อนำไปจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ ไม่สะดวกในการเดินทางกลับมายังประเทศไทยก็สามารถใช้บริการขอใบรับรองโสดกับเรา ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้ เพียงแค่ติดต่อเรา เราพร้อมดำเนินเรื่องขอเอกสาร และจัดการเอกสารต่างๆ ให้คุณอย่างมืออาชีพ

มาจนถึงตอนนี้แล้วใครยังสงสัยกันอยู่ไหมว่าเอกสารใบรับรองโสดนี้คืออะไร ขอไว้ทำอะไร ขอแล้วต้องทำยังไงต่อเมื่อได้รับเอกสารแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีเลยไหม วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วที่นี่

1. ใบรับรองโสดสามารถขอได้ที่ไหน? 

การขอใบรับรองโสดที่ประเทศไทยนั้น สามารถเข้ายื่นคำร้องขอใบรับรองโสดได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ และที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ทะเบียนบ้านของผู้ขอได้เลย โดยผู้เข้ายื่นคำขอนั้นต้องกรอกเอกสารคำร้องและยื่นเอกสารที่เจ้าพนักงานเพื่อขอใบรับรองโสด หรือดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานราชการนั้นๆ เช่น เข้าจองคิวในการยื่นเอกสาร เข้าตรวจเอกสาร ดำเนินเรื่องเอกสารตามวันที่นัดหมาย เป็นต้น

2. ทำไมต้องขอใบรับรองโสด

การขอใบรับรองโสดนั้นเป็นอีกเอกสารที่จำเป็นอย่างมากในกรณีที่ต้องเข้าจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือการเข้าจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศก็ล้วนต้องใช้ใบรับรองโสด ตัวใบรับรองโสดนั้นมีเพื่อเป็นเอกสารในการยืนยันว่าคู่สมรสทั้งสองไม่ได้มีพันธะผูกพันกับผู้ใดอยู่ ไม่ได้อยู่ในสถานสมรสกับผู้ใด หรือเรียกง่ายๆ ว่ามีสถานะโสด 100%

นอกจากใบรับรองโสดนั้นถูกนำมาเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนสมรสแล้ว ใบรับรองโสดยังต้องนำมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นเอกสารทำวีซ่าแต่งงาน (ติดตาม) รวมไปถึงเป็นเอกสารประกอบการทำนิติกรรมทางกฎหมายต่างๆ อีกด้วย

3. ระยะเวลาในการออกหนังสือใบรับรองโสด

ระยะเวลาในการออกใบรับรองโสดนั้น โดยปกติแล้วจะใช้เวลาในการดำเนินเรื่องเอกสารอยู่ที่ 1-2 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับคิวและนัดหมายกับนายทะเบียนที่ออกใบรับรองโสดให้ หากคิวในการออกใบรับรองโสดมีจำนวนมากระยะเวลาในการดำเนินเรื่องเอกสารก็จะนานตามไปด้วยเช่นกัน

4. อายุการใช้งานใบรับรองโสดอยู่ได้กี่เดือน?

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส หรือเอกสารที่ใช้ในการแสดงสถานภาพในปัจจุบัน โดยปกติหน่วยงานรัฐจะมีการกำหนดระยะเวลา อายุเอกสารไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการยืนยันสถานภาพในปัจจุบันอย่างแท้จริง

อย่างเอกสารใบรับรองโสดนั้น หน่วยงานรัฐจะกำหนดระยะเวลาที่เอกสารสามารถใช้งานได้อยู่ที่ 90 วัน หรือ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารนั้น ดังนั้นการขอใบรับรองโสดจึงต้องคำนึงถึงวันเวลาการใช้งานให้ดี เพื่อป้องกันการผิดพลาด หรือเอกสารหมดอายุก่อนวันใช้งาน

5. หลังจากขอใบรับรองโสดแล้วต้องทำอะไรต่อ? 

หลังจากได้รับใบรับรองโสดมาจากหน่วยงานราชการไทยแล้ว หากจะต้องนำเอกสารนี้ไปใช้งานที่ต่างประเทศ เอกสารนั้นจำเป็นต้องผ่านการเข้ารับรองนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และขอตราประทับรับรองเอกสารที่สถานทูตของประเทศที่ต้องการยื่นเอกสารก่อนนำไปใช้งาน

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสาร

1. นำเอกสารใบรับรอโสดเข้าแปลเป็นภาษาปลายทางที่จะนำไปใช้

2. นำเอกสารที่ผ่านการแปล เข้ารับรองคำแปลโดยศูนย์แปลภาษาที่เชื่อถือได้

3. ยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารนิติกรณ์ ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

4. นำเอกสารใบรับรองโสดที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์เข้ารับตราประทับที่สถานทูตประเทศปลายทาง ประจำประเทศไทย เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของเอกสารใบรับรองโสดของเรา

หากเอกสารไม่ได้ผ่านการรับรองกงสุลและสถานทูตก่อน เอกสารนั้นจะไม่สามารถนำไปใช้งานได้ในต่างประเทศ และเอกสารฉบับนั้นจะถือเป็นโมฆะ ไม่มีผลทางกฎหมายทันที

ในขั้นตอนการขอรับรองเอกสารนี้ แนะนำให้ใช้บริการกับทางศูนย์แปลภาษาตั้งแต่การแปลไปจนถึงเข้ารับรองเอกสารเลย เพื่อความสะดวกในการเดินเรื่องเอกสาร เนื่องจากทางศูนย์แปลภาษานั้นมีบริการตั้งแต่ตนจนจบ เราเพียงแค่ส่งเอกสารใบรับรองโสดให้ทางศูนย์ จากนั้นทางศูนย์จะทำการเดินเรื่อเอกสารให้ทั้งหมด ลดความผิดพลาดและลดระยะเวาในการทำเรื่องเอกสารได้อย่างดีทีเดียว

6. อยู่ต่างประเทศ สามารถใช้บริการขอใบรับรองโสดในไทยได้ไหม?

ในกรณีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกเดินทางกลับมาทำเอกสารที่ประเทศไทย สามารถใช้บริการขอใบรับรองเอกสารผ่านศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้ โดยจะเป็นการยื่นขอเอกสารแบบมอบอำนาจให้ผู้แทนดำเนินการแทน อีกทั้งยังสามารถใช้บริการแปลและรับรองเอกสารกับทางศูนย์แปลไปพร้อมกันด้วยก็ได้ เพื่อให้เอกสารที่ถึงมือคุณพร้อมใช้งานและมีผลทางกฎหมายอย่างถูกต้อง

7. ขั้นตอนการขอใบรับรองโสด กรณีอยู่ต่างประเทศ

การขอใบรับรองโสดไทย ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ สามารถขอได้โดยเป็นการขอเอกสารแบบมอบอำนาจให้ผู้แทนดำเนินการแทนตั้งแต่เข้าขอใบรับรองโสดที่สำนักงานเขตพื้นที่หรืออำเภอ ไปจนถึงขั้นตอนการขอรับรองเอกสารกงสุล รวมไปถึงขอตราประทับสถานทูตเพื่อนำไปใช้งานในต่างประเทศได้

ขั้นตอนในการขอใบรับรองโสดกับทางศูนย์แปลภาษา

1. ผู้ขอใบรับรองโสด เเจ้งความประสงค์เข้ามา

2. ส่งหนังสือมอบอำนาจกลับให้ทางศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันที่ประเทศไทย

3. ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ดำเนินเรื่องยื่นเรื่องขอใบรับรองโสดแทน

4. ทางศูนย์แปลภาษา นำเอกสารเข้าแปลเป็นภาษาที่ผู้ขอจะนำไปใช้งาน พร้อมรับรองคำแปล

5. นำเอกสารเข้ารับรองนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และขอรับรองเอกสารที่สถานทูต ประจำประเทศไทย

6. ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ส่งเอกสารกลับไปให้ผู้ขอเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศต่อไป

8. บริการขอใบรับรองโสดไทยครบวงจร ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ให้บริการขอใบรับรองโสดไทยครบวงจร ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารทำหนังสือมอบอำนาจ ไปจนถึงส่งเอกสารใบรับรองโสดที่พร้อมใช้งานให้คุณ มีทีมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เปลี่ยนความยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายแค่ติดต่อเรา ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก พร้อมกับบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอยื่นขอเอกสารและรับรองเอกสารสถานทูตและกงสุล

  • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA