รับแปลสูติบัตร Birth Certificate,

ใบรับรองการเกิด (ทร. 20/1)


รับแปลใบเกิด สูติบัตร และใบรับรองการเกิด พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร

รับแปลใบเกิด รับแปลสูติบัตร รับแปลใบรับรองการเกิด (ทร. 20/1)

ใบเกิด หรือ ที่เราเรียกกันว่า สูติบัตร รวมถึงใบรับรองการเกิด เป็นเอกสารประเภทหนึ่งที่เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 ความสำคัญของใบเกิด หรือสูติบัตรนั้น คือ เป็นหลักฐานรับรองการเกิดของบุคคลที่ระบุว่า เราได้เกิดขึ้นมามีชีวิตหรือตัวตนอยู่ในสถานที่ใด สถานที่หนึ่ง เป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนเราได้อย่างครบถ้วนทั้งชื่อ – นามสกุล วัน เวลาที่เกิด สถานที่เกิด ชื่อของพ่อแม่ รวมถึงถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ และสัญชาติ อีกทั้งเป็นเอกสารที่ยืนยันได้ว่า เรามีตัวตนอยู่จริง ซึ่งใบเกิด สูติบัตร รวมถึงใบรับรองการเกิดนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลสูติบัตร ใบเกิด ใบรับรองการเกิด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 รับแปลสูติบัตร 1
3d laptop with bubble speech flags scaled

การรับแปลสูติบัตร ใบเกิด
ใบรับรองการเกิด และรับรองกงสุล

การแปลเอกสารใบเกิด รับแปลสูติบัตร และใบรับรองการเกิดนั้น ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพราะเป็นเอกสารที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในหน่วยงานราชการต่อได้จริง ดังนั้น ก่อนนำใบเกิด สูติบัตร และใบรับรองการเกิด ไปใช้เป็นหลักฐานได้ ต้องนำไปแปลภาษาให้เรียบร้อย และถูกต้องมากที่สุด หลังจากนั้นถึงจะนำไปรับรองกงสุล ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะว่าเป็นขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของเอกสารจากราชการไทย หากเราข้ามขั้นตอนนี้ไป โดยไม่ยื่นรับรองกงสุล ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย และไม่สามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อต่างประเทศได้ ดังนั้น เราควรนำใบสูติบัตรไปรับรองกงสุลให้เรียบร้อยก่อน

บริการรับรองกงสุล รับแปลสูติบัตร
ใบเกิด และใบรับรองการเกิด

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลใบเกิด รับแปลสูติบัตร รับแปลใบรับรองเกิด พร้อมรับรองกงสุล หากใครต้องการยื่นเอกสารดังกล่าว ทางเราสามารถรับแปลใบเกิด รับแปลสูติบัตร รับแปลใบรับรองเกิด พร้อมรับรองคำแปล คุณสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองกงสุลได้ทันที หรือหากใครไม่สะดวกยื่นรับรองกงสุลเอก ทางศูนย์แปลฯ ก็มีบริการยื่นรับรองกงสุลให้

 e1707203284910

ประเภทของใบเกิด สูติบัตร และใบรับรองการเกิด


รับแปลสูติบัตร ทร.1 ตอน 1

 1
  • ใบสูติบัตร ทร.1 (รุ่นใหม่)
  • ใบสูติบัตร ทร.1

รับแปลสูติบัตร ทร.1/ก

 2
  • ใบสูติบัตร ทร. 1/ก
  • ใบสูติบัตร ทร. 2

รับแปลสูติบัตร ทร.1

 3
  • ใบสูติบัตร ท.ร.1 ตอน 2
  • ใบสูติบัตร ท.ร.19 ตอน 1
  • ใบสูติบัตร ท.ร.19 ตอน 2

รับแปลใบรับรองการเกิด ทร.20/1

รับแปลสูติบัตร 4
  • ใบสูติบัตร ท.ร.19 ตอน 4
  • ใบรับรองการเกิด ทร.20/1

ทำไมถึงเลือก แปลสูติบัตรกับเรา ?


ส่งมอบงานคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

icon why choose us1

งานแปลคุณภาพ
โดยนักแปลมืออาชีพ

icon why choose us2

ส่งมอบงานเร็ว
ตรวจตามกำหนด

icon why choose us3

ศูนย์แปลมีชื่อ
เสียง เชื่อถือได้

icon why choose us4

มีรับรองคำแปล
นำไปใช้งานได้จริง

paper stack pile unfinished documents office desk business functions scaled

นำไปใช้ประโยชน์หลังแปลสูติบัตรและรับรองกงสุล

1. นำไปจดทะเบียนสมรสต่างประเทศได้ เดินทางไปต่างประเทศ
2. จดแจ้งบุตรที่สถานทูตต่าง ๆ ในไทยและต่างประเทศ
3. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม), เดินทาง, ทำงาน , เรียนต่อ, ท่องเที่ยว ,พำนับชั่วคราว
4. ทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
5. ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ

รับแปลสูติบัตรมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก


พร้อมบริการรับรองคำแปลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง

รับแปลสูติบัตรไทย

รับแปลสูติบัตรอังกฤษ

รับแปลสูติบัตรจีน

รับแปลสูติบัตรญี่ปุ่น

รับแปลสูติบัตรเกาหลี

รับแปลสูติบัตรลาว

รับแปลสูติบัตรพม่า

รับแปลสูติบัตรเวียดนาม

รับแปลสูติบัตรกัมพูชา

รับแปลสูติบัตรอินโดนีเซีย

รับแปลสูติบัตรอินเดีย

รับแปลสูติบัตรฟิลิปปินส์

รับแปลสูติบัตรเยอรมัน

รับแปลสูติบัตรฝรั่งเศส

รับแปลสูติบัตรโปรตุเกส

รับแปลสูติบัตรอิตาลี

รับแปลสูติบัตรสเปน

รับแปลสูติบัตรรัสเซีย

รับแปลสูติบัตรโปแลนด์

รับแปลสูติบัตรสวีเดน

รับแปลสูติบัตรเช็ก

รับแปลสูติบัตรอารบิค

รับแปลสูติบัตรกรีซ

รับแปลสูติบัตรอีหร่าน

รับแปลสูติบัตรตุรกี

รับแปลสูติบัตรยูเครน

รับแปลสูติบัตรฮังการี

รับแปลสูติบัตรโรมาเนีย

รับแปลสูติบัตรดัตช์

รับแปลสูติบัตรฟินแลนด์

 

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ


ทางศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์มีบริการรับ
แปลเอกสารหลากหลายประเภท

ขั้นตอนการรับบริการรับแปลสูติบัตร ใบเกิด1. ประเมินราคา
ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะแปล


2. ชำระค่าบริการ
โอนค่าบริการแปลเอกสาร 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสาร


3. ส่งมอบงาน
เมื่องานเรียบร้อย
แจ้งชำระส่วนที่เหลือก่อนนำส่งเอกสาร


4. ในกรณีมีการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับงาน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี บจ. เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ธนาคารเลขที่บัญชี
กรุงเทพ021-708-685-9
กสิกรไทย097-274811-0
ไทยพาณิชย์033-406475-0

หมายเหตุ : ในกรณียอดค่าบริการ 25,000 บาท มัดจำก่อนเริ่มงาน 70%, กรณีนามบริษัท ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร


 

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขากรุงเทพ

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009

ตัวอย่างรับรองเอกสาร กงสุล


 

 2 0
 0
 3 0

บริการอื่นๆ ของเรา


 

icon service1 1

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูต

บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

icon service2 1

รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทั่วประเทศไทย

icon service3 1

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

icon service4

บริการทำใบรับรองความประพฤติ (CID)

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

icon service5

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแบบครบวงจร

คำถามที่พบบ่อย


 

สาขาที่เปิดให้บริการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลสูติบัตร รับรองกงสุล
ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร กงสุล สถานทูตในราชอาณาจักรไทย รับรองเอกสารโนตารี

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

[email protected]
(+66) 061-1769965
(+66) 065-3958392
@fc2009

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สาขาภูเก็ต

[email protected]
(+66) 086-3669255 คุณปทิตตา
@fc2009