สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สรุปขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ใบรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรับรองอาชญากรรม เป็นเอกสารรับรองที่ออกโดยราชการเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันประวัติของผู้ขอใบรับรองความประพฤติว่า ผู้ร้องขอไม่มีประวัติทางอาชญากรรม และไม่มีภัยต่อความมั่นคงใดๆ ใบรับรองความประพฤติจะเป็นประโยชน์ต่อการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ เช่น การขอวีซ่าไปต่างประเทศ การจดทะเบียนสมรส และการศึกษาต่อต่างประเทศ

1. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรับรองความประพฤติ

การเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรับรองความประพฤติ สำหรับผู้มีสัญชาติไทย จะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอใบรับรอง ซึ่งจะมีเอกสารดังนี้

กรณีพำนักอยู่ในประเทศ

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน)
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญการสมรส / หย่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการทหาร กรณีเป็นของชายไทย (สด.8 , สด.9 , สด.43 , ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ)
 • หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากสถานทูต หรือเอกสารแสดงว่ามีการยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตแล้ว
 • หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองกรณีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบวัตถุประสงค์ต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ทำงาน ศึกษาต่อ แต่งงาน จำเป็นต้องมีหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นั้นด้วย

กรณีพำนักอยู่ต่างประเทศ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญการสมรส / หย่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการทหาร กรณีเป็นของชายไทย (สด.8 , สด.9 , สด.43 , ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ)
 • รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 แผ่น (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ หรือ สถานีตำรวจในประเทศที่พำนักอยู่)
 • หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน (เอกสารฉบับจริงพร้อมติดอากรแสตมป์)
 • เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ทำงาน ศึกษาต่อ แต่งงาน จำเป็นต้องมีหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นั้นด้วย

2. ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอใบรับรองความประพฤติ

 • ผู้ต้องการดำเนินการเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ จะต้องยื่นคำร้องตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
 • ยื่นใบคำร้องพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบประวัติ
 • กรณีผู้ยื่นคำร้องไม่มีประวัติการกระทำความผิด จะได้รับพิจารณาออกหนังสือรับรองความประพฤติภายใน 15 วัน
 • กรณีเอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบคำร้องเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย และต้องได้รับการรับรองการแปลจากหน่วยงานหรือสถาบันการแปลที่น่าเชื่อถือ

3. ค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองความประฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การขอใบรับรองความประพฤติ มีค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบประวัติ 1,XXX บาท

4. กรณีไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขอแทนได้ไหม?

ทำได้ กรณีที่ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองบุคคลอื่น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล) รวมถึงเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอใบรับรองความประพฤติให้ครบถ้วน ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อขอเอกสารรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ทุกขั้นตอนการดำเนินการขอใบรับรองความประพฤติสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม บริการรับรองเอกสารกงสุล บริการแปลหนังสือรับรองความประพฤติ รวมถึงรับแปลเอกสารทุกชนิด แปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาจีน และแปลภาษาอื่นๆ กว่า 30 ภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและการแปลที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมบริการรับรองเอกสาร รับรองกงสุล ทุกขั้นตอนแบบครบวงจร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255