แปลเอกสารภาษาอังกฤษยื่นขอวีซ่า ต้องเตรียมตัวอย่างไร

แปลเอกสารภาษาอังกฤษยื่นขอวีซ่า ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคสมัยปัจจุบันการติดต่อสื่อสารและการเดินทางข้ามประเทศเป็นอะไรที่สะดวกสบายง่ายดายมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศ การศึกษาต่อต่างประเทศ การทำงานต่างประเทศ การย้ายที่อยู่ไปต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องมีการใช้การแปลเอกสารสำคัญหลายอย่าง ที่มีความจำเป็นเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ตามขั้นตอนที่แต่ละประเทศนั้นๆกำหนดเพื่อยื่นกับสถานทูตประเทศปลายทาง สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้างนั้น วันนี้ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์ (First Choice Translation) เราจะมาตอบคำถามคาใจนี้ให้ได้เข้าใจง่ายมากขึ้น

วีซ่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวีซ่า คือ เอกสารหลักฐานสำหรับประกอบการอนุญาตเข้าประเทศที่ผู้เดินทางต้องการ ออกโดยสถานทูตของประเทศปลายทางที่ต้องการเดินทางไปเท่านั้น ซึ่งมีช่วงระยะเวลากำหนดให้พำนักภายในประเทศได้ตามที่อนุญาต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เดินทางจะต้องแสดงวีซ่าเมื่อเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และสิ่งที่ต้องรู้คือแต่ละประเทศที่ต้องการเดินทางมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เอกสารที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาเงื่อนไขการแปลเอกสารสำคัญให้ละเอียดก่อนการยื่นขอวีซ่าทุกครั้ง

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นขอวีซ่า

  • หนังสือเดินทาง : จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเพื่อประทับตราอย่างน้อย 1 หน้า
  • หลักฐานการศึกษา : ใช้ในกรณีเป็นนักศึกษาหรือศึกษาต่อ เพื่อรับรองระดับการศึกษา สถาบันที่ศึกษา เช่น ทรานสคริป หรือใบรับรองผลการเรียน ดังนั้นผู้เดินทางควรทำการแปลเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • หลักฐานการทำงาน : ใช้ในกรณีผู้เดินทางทำงานประจำ โดยการแปลเอกสาร หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน ใบลางาน หากผู้เดินทางมีอายุมากอยู่ในวัยเกษียณอายุจะต้องแปลเอกสารการเกษียณอายุต่างๆร่วมด้วย
  • หลักฐานทางการเงิน : ใช้สำหรับยืนยันความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของรายได้ โดยผู้ที่ต้องการเดินทางต้องแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีบุคคลย้อนหลังจำนวน 6 เดือน เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เดินทางมีศักยภาพเพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อพำนักภายในประเทศ
  • เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ : ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนและสถานภาพต่างๆที่สำคัญของบุคคลนั้นๆ โดยการแปลเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า ตัวอย่างเช่น บัตรประชาชน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม ทะเบียนรับบุตร ใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น

การยื่นขอวีซ่าของแต่ละประเทศอาจมีรายละเอียดที่ต้องการแปลเอกสารแตกต่างกันไป สำหรับบางประเทศกำหนดให้ยื่นเอกสารที่จะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่น ประเทศในยุโรปและอเมริกา ส่วนบางประเทศนั้นไม่จำเป็นต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่กับสถานทูตของประเทศนั้นด้วย ดังนั้นการแปลเอกสารภาษาอังกฤษในการยื่นขอวีซ่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้เดินทางแล้ว ยังมีบางเอกสารที่เป็นความลับส่วนบุคคลร่วมด้วย จึงจำเป็นต้องใช้บริการศูนย์แปลเอกสารที่มีความชำนาญและมีความน่าเชื่อถือมากพอสมควร ซึ่งหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจส่งผลเสียและเกิดความติดขัดต่อการยื่นขอวีซ่าของคุณภายหลังได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255