ยุติธรรม

รับรองเอกสารแปล โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม ได้ประโยชน์อะไร ไปนำใช้งานที่ไหนได้บ้าง

เชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามบทความจากเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันคงเริ่มคุ้นเคยกับคำว่าการรับรองเอกสารกันบ้างแล้ว แต่สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มติดตามหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ต้องใช้บริการรับรองเอกสาร อาจสงสัยว่าการรับรองเอกสารคืออะไร แล้วการรับรองเอกสารทั่วไปต่างจากการใช้บริการที่มีการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรมอย่างไร วันนี้เราจึงขอนำรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรมและเรื่องการรับรองเอกสารมาฝากอีกครั้งค่ะ

ใครที่กำลังสงสัยว่าการรับรองเอกสารคืออะไร รับรองกงสุลต่างจากรับรองโนตารีอย่างไร และการรับรองโนตารีโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุตธรรมหมายถึงอะไร นำไปใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้าง ต้องไม่พลาดจากเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันบทความนี้ค่ะ

ทำความรู้จักกับการรับรองเอกสาร (Legalization Service)

ลองจินตนาการว่าเรามีความจำเป็นต้องนำเอกสารราชการหรือเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นใช้งานต่อหน่วยงานต่างประเทศ (หรืออาจเป็นเอกสารของต่างประเทศ นำมาใช้งานในประเทศไทย) ก่อนเราจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้งานก็ต้องมีการแปลเอกสารเป็นภาษาของประเทศปลายทางกันก่อนใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งจากเหตุผลนี้นี่เองที่ทำให้ทุกครั้งหลังการแปลต้องทำการรับรองเอกสารด้วย เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องก่อนนำเอกสารไปยื่นต่อกระทรวงต่างประเทศ สำหรับนำไปใช้อ้างอิงประกอบการขอวีซ่า เดินทางท่องเที่ยว เรียนต่อ สมรส หรือการทำธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้กระทรวงฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารว่าตรงตามหลักเกณฑ์ของราชการหรือไม่ โดยการรับรองเอกสารส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารราชการที่มีประทับตราครุฑเป็นสำคัญ

ความสำคัญของการรับรองกงสุลและขอบเขตการรับรอง

รับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม รับรองเอกสาร และความสำคัญของการรับรองกงสุลและขอบเขตการรับรอง

หลังจากที่ได้รู้ความหมายของการรับรองเอกสารไปแล้ว เราลองมาดูความสำคัญของการรับรองเอกสารกุงสุลและขอบเขตของการรับรองเอกสารประเภทนี้กันบ้าง

โดยปัจจุบันขอบเขตของการรับรองเอกสารกงสุล มีดังนี้

  • รับรองคำแปลเอกสาร
  • รับรองสำเนาเอกสาร และ
  • รับรองลายมือชื่อบุคคล

หากเอกสารสำคัญเหล่านี้เป็นเอกสารราชการหรือเอกสารที่เราต้องการนำไปยื่นต่อหน่วยงานต่างประเทศ เราต้องทำการรับรองเอกสารด้วยเสมอเพื่อยืนยันความถูกต้องของคำแปลและความถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องเริ่มจากการแปลเอกสารเหล่านั้นแล้วนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นลำดับต่อไป

การรับรองเอกสารประเภทนี้จะเป็นการรับรองคำแปลเท่านั้นว่าถูกต้องครบถ้วน ต้องถูกต้องตามรูปแบบ มีรายละเอียดสำคัญชัดเจน นำไปใช้ได้จริง และต้องมีผู้ลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง การแปลเอกสารเหล่านี้จึงต้องใช้บริการจากนักแปลมืออาชีพโดยเฉพาะ เพราะหากพบว่าแปลผิด หรือผิดรูปแบบ เอกสารนั้นก็จะไม่สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ผ่านการรับรอง ต้องเสียเวลาแปลใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและทำการยื่นรับรองเอกสารอีกครั้ง

แล้วถ้าเป็นเอกสารของเอกชนหรือเอกสารธุรกิจอื่น ๆ ล่ะ เราจะต้องใช้การรับรองเอกสารจากใคร ?

ทำความเข้าใจรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม กับการรับรองโนตารี

ยังมีการรับรองเอกสารอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า การรับรองโนตารี ซึ่งผู้แปลและรับรองเอกสารเหล่านี้ก็คือรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรมนั่นเอง

การรับรองเอกสารที่เป็นเอกสารของเอกชนหรือเอกสารทั่วไปในประเทศไทยนั้นจะทำโดยทนายความรับรองเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความและมีใบรับรองเพื่อทำหน้าที่โดยเฉพาะ หรือก็คือการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรมนั่นเองค่ะ สำหรับเอกสารที่ต้องใช้การรับรองโดยนักแปลเหล่านี้ ก็อย่างเช่น การรับรองใบสมัครเรียนต่อต่างประเทศ รายการเดินบัญชีหรือสเตทเม้นท์ของเรา คำแปลเอกสาร ลายมือชื่อบุคคล กรรมการนิติบุคคล หรือพยาน รับรองข้อเท็จจริง คำสาบาน หรือคำให้การ เป็นต้น

ซึ่งแตกต่างจากการรับรองเอกสารทั่วไปที่เป็นการรับรองเอกสารราชการ ขอบเขตการรับรองคำแปลก็ต่างกัน เพราะรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรมนั้นจะสามารถรับรองลายมือชื่อหรือเอกสารอื่นได้หลากหลายมากขึ้นด้วย หากเอกสารเหล่านั้นต้องนำไปใช้ในหน่วยงานที่ระบุว่าต้องผ่านการรับรองโนตารีโดยเฉพาะ เราต้องเลือกใช้บริการผ่านการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรมค่ะ

โดยกระทรวงยุติธรรมได้มีการกำหนดเอาไว้ว่า ผู้ที่จะทำหน้าที่แปลและรับรองโนตารี หรือทำหน้าที่โนตารีพับลิคนั้นต้องมีการสอบผ่านเกณฑ์จากกระทรวงยุติธรรมก่อน เมื่อผ่านแล้วจึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แปลที่มิสิทธิหน้าที่ตามที่กระทรวงฯ อนุญาตให้สามารถรับรองโนตารีได้ มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองเอกสารหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่เรากล่าวไปข้างต้น และที่สำคัญก็คือเอกสารที่ผ่านการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรมนั้นสามารถนำไปใช้ยื่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้จริงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะ  

ใช้บริการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม หลังรับรองเอกสารแล้วมีผลอะไรบ้าง

รับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม รับรองเอกสาร

เมื่อรับรองเอกสารจากผู้ที่ได้รับการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรมแล้ว เอกสารเหล่านั้นจะสามารถนำไปบังคับใช้และมีผลดังนี้

  • เป็นเอกสารที่มีผลในฐานะพยานหลักฐาน
  • เป็นเอกสารที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง
  • เป็นเอกสารที่มีผลตามกฎหมายจริง บังคับใช้ได้จริง
  • เป็นเอกสารที่มีผลบังคับใช้ได้นอกเขตท้องที่ เช่น การยื่นต่อหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น

สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

หากเรามีความจำเป็นต้องนำเอกสารไปยื่นต่อหน่วยงานต่างประเทศ เช่น เอกสารของบริษัทในประเทศไทย ต้องการนำไปใช้ยื่นต่อบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีน เอกสารนั้นต้องแปลเป็นภาษาจีนและผ่านการรับรองเอกสารเพื่อให้ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม จากนั้นนักแปลจะจัดส่งเอกสารเหล่านั้นไปยังสถานทูตหรือกงสุลของจีนเพื่อรับรองความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นเมื่อเอกสารผ่านการรับรองกงสุล ก็จะสามารถนำไปบังคับใช้ที่หน่วยงานต่างประเทศตามที่เราต้องการได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีผลทันทีตามที่ระบุในเอกสารเหล่านั้น

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

หากคุณกำลังมองหาศูนย์แปลเอกสารที่มีบริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารจากนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน พร้อมให้บริการโดยรับรองนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร พร้อมบริการรับรองเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงฯ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีบริการรับรองเอกสารกงสุล ครบวงจรในที่เดียว สามารถนำไปใช้งานจริงเพื่อยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประกวดราคากับภาครัฐหรือหน่วยงานราชการของไทย โดยมีภาษาที่ให้บริการมีดังนี้ อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ, จีน-ไทย และ ไทย-จีน บริการโดยนักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็ว จริงใจ ประหยัดเวลาและสะดวกกว่าแน่นอน

  • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน
  • www.firstchoicetranslation.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255