แปลเอกสารเยอรมันที่ไหนดี มีรับรองนักแปลที่ขึ้นทะเบียนศาลเยอรมัน

แปลเอกสารเยอรมันที่ไหนดี มีรับรองนักแปลที่ ขึ้นทะเบียนศาลเยอรมัน

เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการแปลเอกสารนั้นมีหลายประเภท ทั้งการแปลเอกสารทั่วไปและการแปลเอกสารที่ต้องมีการรับรองเพราะต้องนำไปใช้ยื่นต่อหน่วยงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูต และหนึ่งในภาษาที่คนไทยนิยมแปลมากที่สุดก็คือบริการรับแปลภาษาเยอรมันนั่นเอง แต่เพราะภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาที่สอง ทำให้หานักแปลที่บริการรับแปลภาษา

เยอรมันได้น้อย ยิ่งนักแปลที่ขึ้นทะเบียนศาลเยอรมันโดยตรงและสามารถรับรองเอกสารเยอรมันได้ก็ยิ่งหายาก แล้วเราจะเลือกใช้บริการที่ไหนดี เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันมีคำตอบค่ะ

เราแปลเอกสารเยอรมันไปเพื่ออะไร

หลายคนอาจสงสัยว่ามีการแปลเอกสารเป็นภาษาเยอรมันด้วยหรือ แล้วเราจะแปลเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาเยอรมันหรือรับรองเอกสารเยอรมันไปเพื่ออะไร จริง ๆ แล้วเวลาเราเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ นั้นบางครั้งอาจใช้เอกสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางได้ แต่สำหรับเอกสารบางประเภทก็จำเป็นต้องใช้ภาษาเยอรมันโดยเฉพาะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารธุรกิจ ไปจนถึงเอกสารส่วนตัว อย่าง ทะเบียนสมรส สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน หรืออื่น ๆ

เราอาจแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่าหรือเพื่อนำไปติดต่อหน่วยงาน สถานที่ หรือบริษัทที่อยู่เยอรมัน ซึ่งหากเป็นเอกสารธุรกิจที่พูดคุยกับบริษัทต่างชาติภายในประเทศก็ไม่มีปัญหา แต่เอกสารที่เราต้องนำไปใช้ที่ต่างประเทศนั้นเอกสารบางอย่างเองก็ต้องยื่นผ่านสถานทูตเยอรมันด้วย เพราะฉะนั้นการใช้บริการรับแปลภาษาเยอรมันเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้งานได้จริง จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้นักแปลที่ได้รับการรับรองว่าขึ้นทะเบียนศาลเยอรมันโดยตรงยังสามารถดำเนินการรับรองคำแปลและสามารถนำไปยื่นต่อสถานทูตได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรับรองเอกสารจากโนตารีอีกครั้งด้วย

ทำไมต้องเลือกนักแปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนศาลเยอรมัน

ทำไมต้องเลือกนักแปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนศาลเยอรมัน รับแปลภาษาเยอรมัน รับรองเอกสารเยอรมัน
 • การใช้บริการรับแปลภาษาเยอรมันจากนักแปลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรงย่อมดีกว่า เพราะภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่สาม หาผู้เชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้ได้ยาก ดังนั้น เมื่อเลือกใช้บริการรับแปลภาษาเยอรมันจากนักแปลที่มีความรู้ จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารของเราจะแปลออกมาอย่างสละสลวย ถูกต้อง ครบถ้วน
 • หากใช้บริการรับแปลภาษาเยอรมันจากนักแปลที่ได้รับการรับรองจากศาลเยอรมันโดยเฉพาะ ก็สามารถเลือกบริการรับรองเอกสารเยอรมันแบบครบวงจรได้เลย ไม่จำเป็นต้องนำชื่อนักแปลไปให้โนตารีรับรองอีก ทำให้สามารถแปลเอกสาร รับรองเอกสารได้ในที่เดียว นำไปยื่นต่อสถานทูตหรือหน่วยงานที่เราต้องการใช้งานอื่น ๆ ได้เลยแบบประหยัดเวลามากกว่า
 • มั่นใจว่าเอกสารสามารถนำไปใช้งานได้จริง ถูกต้องและตรงตามแบบที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารธุรกิจ สัญญา ข้อกฎหมาย เงื่อนไขความตกลงต่าง ๆ เอกสารทางบัญชี หรือเอกสารส่วนตัวที่เป็นเอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า เอกสารเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นเอกสารราชการ
 • สะดวกและรวดเร็วกว่า เพราะอย่างที่บอกไปว่าการใช้บริการรับแปลภาษาเยอรมันจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนศาลเยอรมันนั้นสามารถรับรองเอกสารเยอรมันได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาหลายต่อ ดังนั้นหากต้องเลือกศูนย์แปลภาษาก็ควรเลือกศูนย์ที่มีนักแปลที่ได้ขึ้นทะเบียนศาลเยอรมันจะดีที่สุด

เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการรับรองเอกสารเยอรมันจากศูนย์แปลภาษา นำไปใช้งานได้จริง ?

รับแปลภาษาเยอรมัน รับรองเอกสารเยอรมัน นำไปใช้งานได้จริง

บางคนอาจยังไม่มั่นใจว่าเอกสารที่ใช้บริการรับแปลภาษาเยอรมันและรับรองเอกสารเยอรมันผ่านศูนย์แปลภาษาจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง ลองมาเช็กเพื่อความมั่นใจอีกครั้งว่า ทำอย่างไรเอกสารของเราจะนำไปใช้งานได้แบบไม่ต้องกังวลค่ะ

 • หลังได้รับคำแปลเอกสารราชการหรือเอกสารสำคัญต่าง ๆ มาแล้ว ก่อนนำไปยื่นให้สถานทูตหรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมั่นใจแล้วว่าเอกสารผ่านการรับรองความถูกต้องหรือรับรองคำแปลแล้วเสมอ 
 • การรับรองเอกสารเยอมันก็ไม่ต่างจากการรับรองเอกสารแปลภาษาอื่น ๆ คือต้องมีการรับรองลายมือชื่อ ตราประทับของหน่วยงานราชการที่ออกเอกสารนั้น ๆ ด้วยทุกครั้ง เพื่อรับรองว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานนั้นจริง  
 • หากเป็นเอกสารภาษาเยอรมันหรือมาจากประเทศเยอรมัน ก่อนนำไปแปลเป็นภาษาไทยเราต้องมั่นใจว่าเอกสารนั้นผ่านการรับรองเอกสารเยอรมันจากผู้ที่มีสิทธิและความสามารถในการรับรองเอกสารฉบับนั้น ๆ ก่อน 
 • เอกสารต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว เอกสารราชการ หรือเอกสารธุรกิจ ต้องผ่านการรับรองทุกครั้งก่อนนำไปแปลเป็นภาษาไทย หรือแปลเป็นภาษาเยอรมัน จากนั้นต้องส่งเอกสารที่แปลแล้วไปให้สถานทูตไทยหรือเยอรมันรับรองด้วย 
 • ส่วนเอกสารที่ออกให้โดยเอกชน เช่น เอกสารสัญญา ธุรกิจ การค้า ข้อตกลงระหว่างบริษัท หรือข้อตกลงส่วนตัวใด ๆ ระหว่างบุคคล ต้องนำไปผ่านการรับรองโนตารีก่อนจึงจะสามารถนำไปยื่นต่อสถานทูตหรือหน่วยงานอื่นได้
 • ต้องมั่นใจว่านักแปลที่เราเลือกใช้พร้อมบริการรับรองเอกสารเยอรมันเป็นนักแปลที่ได้รับอนุญาตจากสถานทูต หรือ ศาลเยอรมัน เพื่อให้สามารถรับรองเอกสารได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านโนตารีอีกครั้ง จึงจะสามารถนำเอกสารนั้นไปยื่นต่อสถานทูตได้จริงโดยไม่ต้องเสียเวลากลับมาแก้ไขหรือต้องรับรองเอกสารใหม่ให้เสียเวลา

เลือกแปลภาษาเยอรมันที่ไหนดี ที่นักแปลได้ขึ้นทะเบียนศาลเยอรมัน

เนื่องจากภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาที่เราคุ้นเคย ดังนั้นการเลือกศูนย์แปลจึงต้องมีหลักดังนี้

 • เลือกศูนย์แปลที่มีนักแปลภาษาเยอรมันโดยเฉพาะ เพราะนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเยอรมันโดยตรงย่อมสามารถแปลเอกสารได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเชี่ยวชาญกว่า 
 • เลือกศูนย์แปลที่มีประสบการณ์รับแปลภาษาเยอรมัน เพราะยิ่งมีประสบการณ์สูง ก็ยิ่งการันตีได้ว่าผู้แปลจะมีความรู้ ความเข้าใจเอกสารที่เราต้องการแปลมากกว่า
 • เลือกศูนย์แปลที่ผู้แปลขึ้นทะเบียนศาลเยอรมัน เพื่อให้สามารถรับรองเอกสารได้โดยไม่ต้องผ่านโนตารีอีกครั้ง ช่วยให้เราสะดวก ประหยัดเวลา และยังประหยัดงบประมาณไปในคราวเดียว

ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน บริการรับแปลภาษาเยอรมันและรับรองเอกสาร ครบวงจร

เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันบริการรับแปลภาษาเยอรมันโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการแปลเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เอกสารสัญญา เอกสารทางกฎหมาย งบการเงิน เอกสาร ISO คู่มือการทำงาน เอกสารธุรกิจที่ใช้ในการทำงาน ม่าจะเป็นแปลไทย-อังกฤษ-เยอรมัน ก็พร้อมให้บรการอย่างรวดเร็ว จริงใจ ครบวงจรกว่าด้วยบริการรับรองเอกสารเยอรมันที่สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย โดยนักแปลที่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อให้คุณมั่นใจในความถูกต้องของเอกสาร สะดวก ประหยัดเวลา ครบวงจรในที่เดียว สามารถนำเอกสารที่ได้รับไปใช้งานได้จริงหลังผ่านการรับรอง มั่นใจกว่า ไม่เสียเวลาแน่นอน

 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA