รับรองโรตารี หรือทนายความรับรองเอกสาร ทำเพื่ออะไร?

รับรองโรตารี หรือทนายความรับรองเอกสาร ไว้ทำอะไร ทำเพื่ออะไร?

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “การรับรองโนตารี” หรือทนายความรับรองเอกสาร แต่คุณรู้ไหมว่าหน้าที่เหล่านี้หมายถึงอะไร การรับรองโนตารี หรือ Notarial Services Attorney มีไว้เพื่ออะไรและทำไปเพื่ออะไรบ้าง? วันนี้เฟิสท์ชอยส์ทรานสเลชันมีคำตอบมาฝากคุณแล้ว

Notarial services Attorney หรือ ทนายความรับรองเอกสาร คือใคร?

Notarial services Attorney หรือ ทนายความรับรองเอกสาร หมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการของประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำหนังสือสัญญา รับรองลายมือชื่อในเอกสาร

รวมถึงการลงชื่อในฐานะพยานในเอกสารต่างๆ เพื่อรับรองว่าเอกสารฉบับนั้นเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามต้นฉบับ โดยเอกสารส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในต่างประเทศหรือใช้เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องยื่นต่อสถานทูต ทำให้หลายคนเรียกหน้าที่หรือบริการทนายความรับรองเอกสารนี้สั้นๆ ว่าการรับรองโนตารีนั่นเอง

ในต่างประเทศทนายความรับรองเอกสารที่ทำหน้าที่รับรองโนตารี จะจัดอยู่ในทนายความประเภทพิเศษที่มีใบอนุญาตเฉพาะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการรับรองเอกสาร เป็นพยานคำให้การหรือให้คำสาบานได้ หากเอกสารหรือปากคำนั้นได้รับการรับรองโนตารีล่ะก็จะมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก เพราะถือว่าเอกสารและคำให้การหรือคำสาบานเหล่านั้นผ่านการรับรองจากคนกลางที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ

ทนายความรับรองเอกสาร และการรับรองโนตารีในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยของเรานั้นมีประเภทของการรับรองเอกสารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรับรองเอกสารกุงสุลหรือการรับรองเอกสารโนตารี ซึ่งทนายความรับรองเอกสารในไทยเองก็ต้องได้รับใบอนุญาตเช่นกัน โยใบอนุญาตนั้นต้องออกให้โดยสภาทนายความ

รวมถึงได้รับอนุญาตจากสภาทนายความให้เป็นผู้ทำการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552

จึงจะเป็นผู้มีความสามารถทำหน้าที่ทนายความรับรองเอกสารได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเอกสารนั้นสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานราชการหรือยื่นต่อสถานทูตได้อย่างถูกต้อง

รับรองโนตารีเพื่ออะไร?

ขอบเขตหน้าที่ของทนายความรับรองเอกสาร เป็นการรับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในต่างประเทศ โดยเอกสารนั้นอาจเป็นใบสมัครเพื่อศึกษาต่อ สำเนาเอกสาร รายการเดินบัญชีหรือสถานะการเงิน คำแปลเอกสาร ลายมือชื่อ ข้อเท็จจริง คำให้การ หรือแม้แต่การรับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น ก็สามารถทำได้

เพราะฉะนั้นเอกสารที่ผ่านการแปลภาษามาเรียบร้อยแล้ว หากต้องการนำเอกสารนั้นไปยื่นใช้ในต่างประเทศหรือยื่นต่อสถานทูต ก็ต้องทำการรับรองโนตารีเสียก่อน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพื่อยื่นยันว่าเอกสารฉบับนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามต้นฉบับจริงนั่นเอง

ดังนั้นการจะเลือกใช้บริการรับรองโนตารีนั้นต้องตรวจสอบให้ดีเสมอว่า ผู้ทำหน้าที่ทนายความรับรองเอกสารนั้นมีใบอนุญาต และได้รับการรับรองจากสภาทนายความหรือไม่ โดยสามารถเลือกใช้บริการจากศูนย์แปลภาษาที่เชื่อถือได้ และมีบริการรับรองโนตารีก็ได้ เพราะนอกจากเอกสารต้องแปลภาษาอย่างสละสลวย ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว การยื่นเอกสารสำคัญต่อหน่วยงานราชการ และสถานทูตก็ต้องผ่านการรับรองโนตารีโดยทนายความรับรองเอกสารที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สภาทนายความกำหนดไว้นั่นเอง

เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันบริการให้คำปรึกษา และบริการด้านทนายความรับรองเอกสาร รับรองโนตารี ไม่ว่าจะเป็นการรับรองลายมือชื่อในเอกสารสำคัญสำหรับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชน โดยทนายความที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศไทย

  • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน