รับรองเอกสารกงสุล เราควรรู้อะไรบ้าง

รับรองเอกสารกงสุล เราควรรู้อะไรบ้าง

หากไม่มีความจำเป็นต้องนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศเราเชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยได้ยินคำว่า “รับรองเอกสาร” หรือรับรองกงสุลมาก่อน แต่เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องนำเอกสารราชการ ข้อสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ไปยื่นใช้ที่ต่างประเทศ การรับรองเอกสารหรือรับรองกงสุลนี่ล่ะที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญค่ะ เพราะหากเราไม่นำเอกสารบางประเภทไปยื่นขอรับการรับรอง เอกสารฉบับนั้นก็จะไม่สามารถนำไปใช้ที่ประเทศปลายทางที่เราต้องการได้นั่นเอง

เพราะฉะนั้นวันนี้เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน ขอชวนคุณมาทำความรู้จักว่าการรับรองเอกสารกงสุลคืออะไร มีอะไรที่เราควรรู้ในการรับรองเอกสารบ้าง เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม เตรียมการด้านเอกสารได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้จริงที่ต่างประเทศได้แบบไม่มีข้อผิดพลาดค่ะ

การรับรองเอกสารคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?

การรับรองเอกสารหรือรับรองกงสุล หมายถึง การรับรองความถูกต้องของเอกสารที่เราต้องการนำไปใช้ที่ต่างประเทศโดยเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่เราต้องนำไปยื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางไปทำงาน ศึกษาต่อ แต่งงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทั้งนี้การรับรองเอกสารนั้นมีไว้เพื่อให้กระทรวงฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของราชการ ซึ่งเอกสารที่ต้องผ่านการรับรองกงสุลก็คือเอกสารของทางราชการและเอกสารที่มีการประทับตราครุฑค่ะ

การรับรองเอกสารมีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วยื่นเอกสารที่ไม่ผ่านการรับรองมาก่อน จะถือว่าเอกสารนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำการรับรองเอกสารสำคัญก่อนเดินทางไปต่างประเทศเสมอ หากเป็นเอกสารที่ต้องแปลก็ทำการแปลก่อนแล้วจึงไปยื่นรับรองค่ะ

ข้อควรรู้ก่อนรับรองเอกสารกงสุล

รับรองเอกสาร / รับรองกงสุล แปลภาษาทุกภาษา

ถึงจะเข้าใจความสำคัญและที่มาของการรับรองกงสุลแล้ว แต่อาจมีบางท่านยังสงสัยอยู่ว่าแล้วการรับรองเอกสารนั้นมีอะไรที่เราควรรู้อีกบ้าง ลองมาดู Q & A ที่ทางเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันรวมมาให้คุณ ตอบครบทุกข้อสงสัยที่นี่ได้เลยค่ะ

  • การรับรองเอกสารกงสุลใช้เพื่ออะไร

อย่างที่เราแนะนำไปข้างต้นแล้วว่าการรับรองเอกสารหรือการรับรองกงสุลนั้นใช้เพื่อรับรองเอกสารที่เราจะนำไปใช้อ้างอิงสำหรับเดินทางไปต่างประเทศหรือสำหรับนำไปยื่นต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต่างประเทศ หากเราใช้เอกสารที่ไม่ผ่านการรับรองกงสุลจะถือว่าเอกสารนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นต้องทำการแปลเอกสารก่อนแล้วจึงยื่นขอรับรองเอกสาร หลังผ่านการรับรองแล้วจึงนำไปใช้งานต่อไป ขณะเดียวกันหากต้องการนำเอกสารต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยก็ต้องนำมาแปลเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงนำมารับรองเอกสารอีกครั้งเพื่อให้สามารถนำมาใช้ภายในประเทศไทยได้เช่นกัน

  • การรับรองเอกสารกงสุล ใช้ในการรับรองอะไรบ้าง

มีเอกสาร 3 ประเภทที่ต้องรับรองกงสุล ดังนี้

1. การรับรองคำแปลเอกสาร คือ การรับรองคำแปลของเอกสารภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย หรืออาจจะเป็นเอกสารภาษาอื่นก็ได้โดยต้องผ่านการแปลและรับรองโดยสถานทูตประเทศนั้น สำหรับกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะทำการรับรองเฉพาะคำแปลเอกสารที่ออกโดยทางการไทยหรือทางการต่างประเทศออกให้และให้การรับรองเท่านั้น โดยการแปลต้องแปลให้ตรงตามรูปแบบ รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด ส่วนผู้แปลก็ต้องลงชื่อเอาไว้เพื่อรับรองคำแปลถูกต้องด้วย จึงควรใช้บริการแปลภาษาจากนักแปลมืออาชีพเพื่อให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเพื่อให้เอกสารสามารถนำไปใช้งานได้จริง

2. การรับรองสำเนาเอกสาร คือ สำเนาเอกสารที่ออกโดยทางราชการ โดยการรับรองสำนาเอกสารต้องยื่นเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด แต่หากเร้ต้องการรับรองสำเนาหลายชุดก็มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมค่ะ

3. การรับรองลายมือชื่อบุคคล คือ ในการรับรองลายมือชื่อ ต้องมีเอกสารต้นฉบับ หากเป็นการรับรองลายมือชื่อบุคคลในฐานะเจ้าของเอกสารหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยตัวเอง และต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ด้วยตนเอง ส่วนหลักฐานที่ใช้ก็คือบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตน ส่วนกรณีเป็นการรับรองลายมือชื่อแทนบริษัทก็ต้องใช้หนังสือรับรองและตราประทับบริษัทค่ะ

  • ใครเป็นผู้รับรองเอกสารกงสุล นักแปลทั่วไปรับรองได้หรือไม่

การแปลเอกสารต้องใช้บริการแปลจากนักแปลมืออาชีพเพื่อความครบถ้วนถูกต้อง และหากเราต้องการให้ผู้แปลไปดำเนินการรับรองเอกสารแทนก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วย ส่วนผู้รับรองเอกสารนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะ

  • การรับรองเอกสารกงสุลในปัจจุบัน

ปัจจุบันเราสามารถขอเอกสาร 27 ประเภทเป็นภาษาอังกฤษได้เลยโดยไม่ต้องนำไปแปลก่อน ทำให้เอกสาร 27 ประเภทนั้นสามารถรับรองเอกสารได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องแปลอีกต่อไป เพราะสามารถขอฉบับภาษาอังกฤษได้เลยที่เขตหรืออำเภอ ตรวจสอบเอกสาร 27 ประเภทที่ยื่นรับรองเอกสารได้เลยไม่ต้องแปล ที่นี่ ช่วยให้สะดวกและประหยัดเวลาขึ้น แต่เอกสารอื่นนอกเหนือจากนี้ยังต้องนำไปแปลก่อนเช่นเดิมนะคะ

ข้อสังเกตของการรับรองเอกสารกงสุลที่เป็นเอกสารแปล

ถึงแม้ปัจจุบันการขอรับรองกงสุลจะง่ายขึ้นเพราะเอกสารราชการ 27 ประเภทสามารถขอรับแบบภาษาอังกฤษได้เลยที่เขตหรืออำเภอ จากนั้นจึงนำไปยื่นขอรับรองเอกสารได้ทันทีโดยไม่ต้องแปล แต่ก็ยังมีเอกสารบางอย่างที่เราจ้องนำไปแปลก่อนแล้วจึงจะขอรับรองเอกสารได้ เช่นเอกสารหน่วยงานราชการที่มีตราครุท ยังคงต้องแปลไทยเป็นอังกฤษหรือภาษาที่ต้องการก่อนแล้วจึงจะนำไปยื่นขอรับรองเอกสารได้

ดังนั้นก่อนยื่นขอทำการรับรองกุงสุลจึงควรใช้บริการจากนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้และเชี่ยวชาญการแปลเอกสารทางการจริง ๆ ต้องเลือกศูนย์แปลภาษาอย่างระมัดระวัง เพื่อทำการแปลเอกสารเหล่านั้นให้ออกมาถูกต้องครบถ้วน รวมถึงถูกต้องตามรูปแบบที่ราชการกำหนดมากที่สุด เพื่อให้เรานำไปยื่นรับรองและสามารถนำไปใช้ได้จริง และไม่ถูกปฏิเสธจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ต่างประเทศค่ะ

บริการรับรองเอกสาร ครบวงจร ง่าย สะดวกกว่า ที่ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

รับรองเอกสาร / รับรองกงสุล

อยากรับรองกงสุลให้รวดเร็วทำอย่างไร ใช้บริการรับรองเอกสารจากเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันสิคะ เพราะเรามีบริการรับรองเอกสาร รับรองกงสุลครบวงจร มีตราประทับรับรองการแปลของบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียน อีกทั้งยังมีนักแปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม (Notary Public Attorney) ให้บริการด้วย สะดวก ครบ และรวดเร็วกว่า ไม่ต้องดำเนินการเอง สามารถรับรองการแปลโดยผู้แปลได้ การันตีให้งานเอกสารทุกฉบับของคุณได้รับคำแปลที่ถูกต้องพร้อมรับรองเอกสารครบถ้วน สะดวกและประหยัดเวลาในที่เดียวค่ะ

  • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255