แปลสัญญาโดยเฉพาะ

ทำไมเลือกนักแปลกฎหมาย แปลสัญญาโดยเฉพาะ?

ตามปกติแล้วการแปลภาษาทั่วไปอาจไม่ใช่เรื่องยาก หลายคนคิดว่าตัวเองก็สามารถแปลได้ ซึ่งก็ไม่ผิดค่ะ เพราะภาษาอังกฤษสำหรับบทความทั่วไปนั้นเป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและใช้คำศัพท์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยดี แต่ถ้าเป็นการแปลเอกสารสัญญาที่มีเรื่องข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องล่ะ จะทำอย่างไร ? การเลือกใบ้บริการรับแปลสัญญาโดยนักแปลกฎหมายโดยเฉพาะคือคำตอบค่ะ

ทำไมต้องใช้บริการรับแปลสัญญาจากนักแปลกฎหมาย นักแปลกฎหมายต่างจากนักแปลทั่วไปอย่างไร และการใช้บริการนักแปลกฎหมายเพื่อรับแปลสัญญาดีกว่าการใช้นักแปลทั่วไปอย่างไรบ้าง ลองมาดูเหตุผลจากเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันกันได้เลย

ความสำคัญของเอกสารสัญญา

ก่อนที่เราจะไปดูเหตุผลที่ควรเลือกใช้นักแปลกฎหมายในการรับแปลเอกสารนั้น ลองมาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าเอกสารสัญญาคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องใช้บริการรับแปลสัญญาโดยเฉพาะ

เอกสารสัญญา หมายถึง เอกสารที่ทำขึ้นเพื่อแสดงเงื่อนไข รายละเอียดความตกลงของคู่สัญญา 2 ฝ่าย หรือหลายฝ่าย โดยทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรในรูปแบบการพิมพ์หรือเขียนตามลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ยืนยันความตกบวร่วมกันเหล่านั้น ทั้งข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ข้อกำหนดต่าง ๆ ใช้เพื่อการประกอบธุรกิจหรือเพื่อกิจส่วนตัวก็ได้เช่นกัน จากที่เรากล่าววมาจะเห็นได้ว่าเอกสารสัญญา หมายถึง เอกสารลายลักษณ์อักษรที่แสดงความตกลงของคนสองฝ่ายขึ้นไปว่าจะกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นจึงลงลายมือชื่อร่วมกันและอาจมีลายมือชื่อพยานด้วยก็ได้

สัญญามีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถนำไปใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

 • ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญาหรือข้อตกลง
 • ใช้เพื่อการติดต่อธุรกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว
 • ใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจหรือการกระทำการใด ๆ
 • ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกบัญชี
 • ใช้เป็นหลักฐานแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ
 • ใช้ในการทำธุรกิจ การค้า การบริการต่าง ๆ
 • ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของกรมสรรพากร
 • ใช้เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา

ตัวอย่างเอกสารสัญญาที่เราพบได้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ก็อย่างเช่น สัญญาจ้างทำงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาซื้อขาย สัญญาธุรกิจต่าง ๆ ไปจนถึงสัญญาที่เราทำเองในฐานะบุคคลทั่วไป ไม่ใช่นิติบุคคลอย่างบริษัท เช่น สัญญาซื้อขายบ้าน ที่ดิน เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างเอกสารสัญญากับเอกสารทั่วไป

รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารทุกชนิด แปลได้หลากหลายภาษา

หลังจากเราทำความรู้จักกับความหมายและความสำคัญของสัญญาไปแล้ว ลองมาดูกันต่อค่ะว่าเอกสารสัญญาต่างจากเอกสารประเภทอื่น ๆ อย่างไรบ้าง เพื่อให้เราเข้าใจและมองเห็นภาพรวมมากขึ้นว่าทำไมต้องเลือกใช้บริการรับแปลสัญญาจากนักแปลกฎหมาย

ความแตกต่างของเอกสารแต่ละประเภท

 • เอกสารราชการ : เป็นเอกสารที่บอกรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว หน้าที่รับผิดชอบ หรือกิจกรรมของบุคคลและหน่วยงาน โดยไม่มีเรื่องของความตกลงส่วนอื่นหรือข้อตกลงกับบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • เอกสารบัญชี : เป็นเอกสารแสดงตัวเลขรายได้ รายรับ รายจ่าย ลูกหนี้ค้างจ่าย กำไร หรือขาดทุนของร้านค้า บริษัท เพื่อนำมาคิดบัญชีรายเดือนหรือรายปี และใช้เพื่อแสดงต่อสรรพากร
 • เอกสารสัญญา : เป็นเอกสารที่แสดงความตกลงของสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย โดยระบุการกระทำ เงื่อนไข ความรับผิดชอบ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ลงไป พร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้ทำสัญญาทุกฝ่าย (และพยาน หากมี)

จะเห็นได้ว่าเอกสารสัญญาเป็นเอกสารที่เราใช้บังคับจริงตามกฎหมาย มีผลต่อคนหลายฝ่าย และเป็นความตกลงกัน หากมีการละเมิดจะได้รับโทษตามสัญญา ดังนั้นการแปลเอกสารประเภทสัญญาจึงต้องรัดกุม ถูกต้อง และแม่นยำที่สุด เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่าย

เหตุผลที่เราต้องเลือกนักแปลกฎหมายที่รับแปลสัญญาโดยเฉพาะ

รับแปลสัญญา รับแปลเอกสาร สัญญาจ้าง
ตัวอย่างเอกสารสัญญาภาษาไทย ประเภทสัญญาจ้างเหมา

จากที่เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้กล่าวมาทั้งหมด เราเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงเริ่มเข้าใจและมองเห็นภาพแล้วว่าทำไมเราจึงต้องใช้บริการรับแปลเอกสารจากนักแปลกฎหมาย เพื่อทำการแปลสัญญาโดยเฉพาะ และทำไมจึงไม่ควรแปลสัญญาด้วยตัวเองหรือใช้บริการรับแปลภาษาจากนักแปลที่ไม่ใช่มืออาชีพค่ะ

 • ความรู้และความเข้าใจเฉพาะทาง : นักแปลกฎหมายมีความรู้และความเข้าใจเรื่องเอกสารสัญญาอย่างถ่องแท้ เข้าใจรูปแบบ การทำสัญญา ความหมายและความสำคัญของการทำสัญญาแต่ละประเภท จึงสามารถแปลเอกสารสัญญาออกมาได้ถูกต้องครบถ้วน
 • ความรู้ภาษากฎหมาย : นักแปลกฎหมายมีความรู้ด้านภาษากฎหมายโดยเฉพาะ ทำให้สามารถแปลสัญญาออกมาได้แม่นยำ เลือกใช้คำศัพท์ได้เหมาะสม ถูกตรงตามระดับภาษา
 • ความเข้าใจในรูปแบบของเอกสาร : เอกสารสัญญามีรูปแบบเฉพาะที่ใช้บังคับจริงตามกฎหมาย บริการรับแปลสัญญาจากนักแปลกฎหมายจึงแม่นยำเรื่องรูปแบบมากกว่า ไม่ต้องกลัวว่าแปลผิกรูปแบบจนไม่สามารถนำไปบังคับใช้ได้
 • ประสบการณ์มากกว่า : นักแปลกฎหมายมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับแปลสัญญาหรือเอกสารกฎหมายโดยเฉพาะ ทำให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เลือกคำศัพท์ สำนวน การแปลที่เหมาะสมกับงานและสัญญาประเภทต่าง ๆ ได้
 • ความมั่นใจที่เราจะได้รับ : การเลือกใช้บริการรับแปลสัญญาจากนักแปลกฎหมายช่วยเพิ่มความมั่นใจและความอุ่นใจได้มากกว่า ว่าเราจะได้รับคำแปลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม สามารถนำไปใช้ทำสัญญากับคู่สัญญาชาวต่างชาติ ทำสัญญากับบริษัทต่างประเทศ หรือนำไป

ใช้บังคับตามกฎหมายได้จริง ไม่ว่าจะนำไปทำสัญญากับใคร หรือนำไปใช้อ้างอิงที่ไหนก็ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแน่นอน

เพราะเอกสารสัญญาไม่ใช่เอกสารทั่วไป แต่ต้องเขียนอย่างรอบคอบ รัดกุม มีความเป็นทางการ การแปลสัญญาจึงต้องเลือกใช้บริการรับแปลสัญญาจากนักแปลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจการแปลเอกสารกฎหมายโดยเฉพาะ และต้องเลือกศูนย์แปลภาษาอย่างระมัดระวังเช่นกันค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อผลทางกฎหมายและให้เราสามารถนำเอกสารสัญญาเหล่านั้นไปใช้งานได้จริง หากมีการบังคับตามกฎหมายก็สามารถบังคับให้เกิดผลได้จริงนั่นเอง

บริการรับแปลสัญญาโดยนักแปลกฎหมายมืออาชีพจากศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

สำหรับใครที่กำลังมองหาศูนย์แปลเอกสารที่ไหนดี ที่มีคุณภาพ มีนักแปลกฎหมายและบริการรับแปลสัญญา รับแปลเอกสารกฎหมายและข้อตกลงต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน พร้อมให้บริการด้วยนักแปลกฎหมายผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญการแปลเอกสารสัญญาและกฎหมายโดยเฉพาะ ให้บริการโดยนักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี การันตีด้วยงานที่เราให้บริการมามากกว่า 5,000 ชิ้นงาน เรื่องเอกสารกฎหมายและสัญญา วางใจบริการรับแปลสัญญาจากเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้เลยค่ะ

 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255