แปลภาษาญี่ปุ่น รับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี เชื่อถือได้

แปลภาษาญี่ปุ่น รับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี เชื่อถือได้

บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่น ในสมัยนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าหาได้ไม่ยากเลย แต่ที่ยากคือต้องหาศูนย์แปลภาษาที่เชื่อถือได้ งานแปลดี มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารและรับรองเอกสารเกี่ยวกับราชการหรือเอกสารที่คุณต้องการแปลและรับรอง เพื่องานแปลที่ออกมาสามารถใช้งานได้ และไม่ต้องเข้าแก้ไขในภายหลัง

หลายคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้ เชื่อได้เลยว่า 90% กำลังหาศูนย์แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นอยู่ และหลายคนคงยังสงสัยกันอยู่ลึกๆ ในใจว่าทำไมต้องแปลและรับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่นด้วย ในเมื่อเอกสารก็ออกโดยหน่วยงานราชการ วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วที่นี่

1. แปลภาษาญี่ปุ่น และรับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่น สำคัญยังไง

การแปลภาษาญี่ปุ่นและรับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่นนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากการที่เราจะนำเอกสารไปใช้ในประเทศญี่ปุ่น หรือนำเอกสารภาษาญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในประเทศไทยนั้น เอกสารจะต้องถูกแปลให้เป็นภาษาปลายทางพร้อมเข้ารับรองเอกสารให้เรียบรอยเสียก่อน หากไม่มีการแปลและรับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่นเอสารฉบับนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ในทุกกรณี และไม่มีผลทางกฎหมาย 100%

ดังนั้นการนำเอกสารเข้าแปลภาษาญี่ปุ่น หร้อมเข้ารับรองเอกสารนั้นถือเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยก็ว่า เพื่อป้องกันในเรื่องของการใช้งานเอกสารไม่ได้ในต่างแดน ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงหรืออาจจะทำให้เสียผลประโยชน์ที่พึ่งจะได้รับเลยก็ว่าได้

2. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องมีการรับรองการแปล

ถ้าถามว่าเอกสารอะไรบ้างที่เข้ารับรองการแปล ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเอกสารที่ต้องเข้ารับรองการแปลนั้น คือเอกสารที่ผ่านการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาต้นฉบับ เช่น การนำเอกสารภาษาไทยเข้ารับการแปลเป็นเอกสารภาษาญี่ปุ่น เอกสารฉบับนี้ก็ต้องเข้ารับการรับรองคำแปลโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการยืนยันว่าเอกสารที่ผ่านการแปลนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากต้นฉบับ

แล้วแต่ละประเภทเอกสารที่ต้องแปลและเข้ารับรองคำแปลมีเอกสารอะไรบ้างมาดูกัน

2.1 เอกสารทางทะเบียนราษฎร์

 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น สูติบัตร (ทร. 1 ตอน 1 ตอน2) Birth Certificate
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบรับรองการเกิด (ทร. 20/1)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น มรณบัตร (ท.ร.4/ 1 , ท.ร.4/ 2) Death Certificate
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (House registration)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ทะเบียนราษฎร์ (ทร.14/1) (Civil registration)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น บัตรประชาชน (Thai ID Card) 
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น บัตรคนต่างด้าว (Alien Identification Card)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบขับขี่ (Thai Diving License Card)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.3, ช.5) (Name-Surname Changed Certificate)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น หนังสือเดินทาง (Passport)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบรับรองคำนำหน้า  ชื่อรอง (Title, Middle Changed Name Certificate)

2.2 เอกสารทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบรับรองโสด หนังสือรับรองสถานการสมรส (Marital Status Certificate, CNI, Single Certificate, Affidavit, Testimonial)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ทะเบียนสมรส (คร.2) (Marriage Certificate)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ทะเบียนสมรส (คร.3) (Marriage of Registration)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 (Family Certificate)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ทะเบียนหย่า (คร.6) (Divorce Certificate)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบสำคัญการหย่า (คร.7) (Divorce of Registration)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น หนังสือรับรองความประพฤติ (CID)

2.3 เอกสารราชการเพื่อขอยื่นวีซ่า

 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น หนังสือยินยอมบุตร, หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ ( Letter of Consent)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น หนังสือรับรองบุตร ( Legitimation Registration)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบประกาศนียบัตร-ผลการเรียน ( Transcript and Education Certificate)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบรับรองแพทย์ ( Medical Report)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น สด.8 (ใบสำคัญทหารกองหนุน)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น สด.43 (ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น สด.35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบประกาศนียบัตรนวดแผนไทย ,ใบประกอบโรคศิลป์ ,ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ,ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น หนังสือรับรองอาชญากรรม ( Criminal Records Letter)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบเสร็จ บิลค่าน้ำ ไฟฟ้า

2.4 เอกสารการค้าและการลงทุน

 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ทะเบียนการค้า พค.0403
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ทะเบียนพาณิชย์ พค.0401
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น หนังสือรับรองบริษัท ( Letter of Certificate)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น บัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (Shareholder List)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น หนังสือบริคณห์สนธิ
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภงด.90/91
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภงด. 51
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น บัตรส่งเสริมการลงทุน ( BOI Certificate)
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนำเที่ยว ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว ใบอนุญาติขายสุรา ใบอนุญาติประกอบกิจการ

2.5 เอกสารทางกฎหมาย

 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น คำฟ้อง
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น คำตัดสินของศาล
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ข้อบังคับ
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น บันทึกข้อตกลง
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น หนังสือมอบอำนาจ
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น ระเบียบราชการ
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น เอกสารใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น MOU/ TOR
 • รับแปลภาษาญี่ปุ่น สัญญาต่างๆ

ดูประเภทเอกสารเพิ่มเติม

3. แปลเอกสารเอง รับรองเอกสารได้ไหม

แปลเอกสารเองสามารถนำเองสารเข้ารับรองคำแปลได้ไหม ต้องตอบตรงนี้เลยว่าไม่ได้ค่ะ เนื่องจากผู้ที่สามารถแปลเอกสารและรับรองเอกสารได้นั้นต้องเป็นนักแปลขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น หากเป็นเอกสารที่แปลเองและไม่ผ่านการรับรองคำแปล เมื่อนำเอกสารไปใช้งาน หรือต้องนำเอกสารเข้ากระบวนการนิติกรณ์ เอกสารจะถูกตีกลับและไม่สามารถใช้งานได้ตามกฎหมาย

4. ขั้นตอนแปลและรับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่น

ขั้นตอนการรับบริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่น กับ ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

1. เข้าประเมินราคา

ส่งเอกสารต้นฉบับที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคา และระยะในการแปล

2. ชำระค่าบริการ

เมื่อต้องลงเรื่องระยะเวลาและค่าบริการเรียบร้อย จะต้องโอนค่าบริการแปลภาษา 100% ก่อนเริ่มดำเนินการแปลภาษา

3. ส่งมอบงาน

เมื่อเอกสารถูกแปลและรับรองเรียบร้อย ทางศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันจะทำการส่งมอบเอกสาร หรือหากท่านใดไม่สะดวกในการเข้ารับเอกสารก็สามารถส่งเอกสารให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ได้

4. ในกรณีมีการแก้ไข

หากมีการตีกลับเพื่อแก้ไข สามารถนำเอกสารเข้าแก้ไขได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับเอกสาร

5. นำเอกสารแปลภาษาญี่ปุ่นไปใช้ต่างประเทศ ต้องทำยังไงบ้าง

หากต้องการนำเอกสารไปใช้งานในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารไปแปลเป็นภาษาปลายทาง (ภาษาของประเทศที่ต้องการนำเอกสารไปใช้งาน) พร้อมเข้ารับรองคำแปลให้เรียบร้อย จากนั้นนำเอกสารที่ผ่านการแปลและรับรองคำแปลเข้ารับรองเอกสารนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และเข้ารับรองเอกสารสถานทูต แค่นี้เอกสารก็สามารถใช้งานในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

6. บริการแปลภาษาญี่ปุ่นกับศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

หากคุณกำลังหาศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่นที่น่าเชื่อถือได้ และมีประสบการณ์ในการทำเรื่องเอกสาร ไว้ใจเราศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีบริการแปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมรับรองคำแปลโดยนักแปลขึ้นทะเบียน ปลอดภัย มั่นใจคุณภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 13 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจัก
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392
https://goo.gl/maps/zUrGGGGWSrtMvjDa7

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255
https://goo.gl/maps/s21JAisaAnRPvxtHA