แปลเอกสารงานเร็ว มีคุณภาพ และมีบริการรับรองแปล

แปลภาษาจีนที่ไหนดี แปลเอกสารงานเร็ว มีคุณภาพ และมีบริการรับรองแปล

แปลเอกสารภาษาจีนที่ไหนดี แปลแล้วนำไปใช้ในต่างประเทศได้เลยไหม? เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเข้ารับการแปล? คำตอบของคำถามของคุณอยู่ที่นี่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน หรือความสำคัญของการแปล หาอ่านได้ที่นี่

1. การรับรองการแปลภาษาจีน มีความสำคัญกับเอกสารยังไง

ว่าด้วยเรื่องของการรับรองการแปลเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการแปลเป็นภาษาจีน หรือการแปลภาษาอื่นๆ การรับรองคำแปลถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ ถ้าถามว่าสำคัญอย่างไร? ต้องขอบอกเลยว่าสำคัญถึงขนาดที่เอกสารที่ผ่านการแปลมาแล้ว แต่ไม่มีการนำเอกสารเข้ารับรองการแปล เอกสารนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งในและต่างประเทศ และเอกสารนั้นจะไม่มีผลทางกฎหมาย 100% อีกทั้งเอกสารจะไม่สามารถเข้ากระบวนการรับรองเอกสารกงสุล หรือขอตราประทับจากสถานทูตได้

2. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องมีการรับรองการแปล

หลายคนคงกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่า เอกสารอะไรบ้างที่ต้องผ่านการรับรองการแปล เฉพาะเอกสารทางราชการอย่างเดียวหรือป่าว? เอกสารทางการค้าหรือเอกสารทางกฎหมายต้องรับรองการแปลไหม? วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว…

2.1  เอกสารทางทะเบียนราษฎร์

 • สูติบัตร (ทร. 1 ตอน 1 ตอน2) Birth Certificate
 • ใบรับรองการเกิด (ทร. 20/1)
 • ใบมรณบัตร (ท.ร.4/ 1 , ท.ร.4/ 2) Death Certificate
 • ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (House registration)
 • ใบทะเบียนราษฎร์ (ทร.14/1) (Civil registration)
 • บัตรประจำตัวประชาชน ( Thai ID Card) 
 • บัตรคนต่างด้าว ( Alien Identification Card)
 • ใบขับขี่ ( Thai Diving License Card)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.3, ช.5) ( Name-Surname Changed Certificate)
 • หนังสือเดินทาง ( Passport)
 • ใบรับรองคำนำหน้า  ชื่อรอง ( Title, Middle Changed Name Certificate)

2.2 เอกสารทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

 • ใบรับรองโสด หนังสือรับรองสถานการสมรส (Marital Status Certificate, CNI, Single Certificate, Affidavit, Testimonial)
 • ใบทะเบียนสมรส (คร.2) (Marriage Certificate)
 • ใบทะเบียนสมรส (คร.3)  ( Marriage of Registration)
 • ทะเบียนแห่งครอบครัว คร.22 (Family Certificate)
 • ทะเบียนหย่า (คร.6) (Divorce Certificate)
 • ใบสำคัญการหย่า (คร.7) (Divorce of Registration)
 • หนังสือรับรองความประพฤติ( CID)

2.3 เอกสารราชการเพื่อขอยื่นวีซ่า

 • หนังสือยินยอมบุตร, หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ ( Letter of Consent)
 • หนังสือรับรองบุตร ( Legitimation Registration)
 • ใบประกาศนียบัตร-ผลการเรียน ( Transcript and Education Certificate)
 • ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit)
 • ใบรับรองแพทย์ ( Medical Report)
 • สด.8 (ใบสำคัญทหารกองหนุน)
 • สด.43 (ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • สด.35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)
 • ใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบประกาศนียบัตรนวดแผนไทย ,ใบประกอบโรคศิลป์ ,ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ,ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก
 • หนังสือรับรองอาชญากรรม ( Criminal Records Letter)
 • ใบเสร็จ บิลค่าน้ำ ไฟฟ้า

2.4 เอกสารการค้าและการลงทุน

 • ทะเบียนการค้า พค.0403
 • ทะเบียนพาณิชย์ พค.0401
 • หนังสือรับรองบริษัท ( Letter of Certificate)
 • บัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (Shareholder List)
 • ใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ภงด.90/91
 • ภงด. 51
 • บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI Certificate)
 • ใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนำเที่ยว ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว ใบอนุญาติขายสุรา ใบอนุญาติประกอบกิจการ

2.5 เอกสารทางกฎหมาย

 • ใบแจ้งความ-บันทึกประจำวัน  ( Police Report)
 • คำฟ้อง
 • คำตัดสินของศาล
 • ข้อบังคับ
 • บันทึกข้อตกลง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • ระเบียบราชการ
 • เอกสารใช้ยื่นสำนวนฟ้องศาล

ดูเอกสารที่ต้องผ่านการรับรองเพิ่มเติมได้แล้วที่นี่คลิ๊ก

3. ถ้าแปลเอกสารเอง สามารถรับรองเอกสารได้ไหม

ในกรณีที่แปลเอกสารมาเอง ผู้แปลเอกสารจะไม่สามารถรับรองคำแปลได้ เนื่องจากผู้แปลจำเป็นต้องตรวจแปลใหม่ทั้งหมด และรับรองคำแปลเอกสารโดยผู้แปล ดังนั้นไม่สามารถรับรองได้กรณีแปลมาเอง

อีกหนึ่งกรณีที่มักเข้าใจกันผิดนั้นก็คือ การแปลเอกสารภาษาจีนมาเอง และนำเอกสารไปเข้ากระบวนการรับรองเอกสารกงสุลเลย สิ่งนี้ต้องขอบอกเลยว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองเอกสารแปลอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษที่ออกจากหน่วยงานราชการเท่านั้น  หรือสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ   เอกสารที่สามารถเข้ารับรองคำแปลกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้

3.1 เอกสารที่มาจากประเทศจีน  หากจำเป็นต้องรับรองกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  จำเป็นต้องโนตารีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและสถานทูตไทยในประเทศจีน (ประเทศต้นทาง) มาก่อน  จึงจะนำมาแปลเป็นภาษาไทยและรับรองกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยได้

3.2 เอกสารที่ออกจากราชการไทย หากจำเป็นต้องรับรองกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้ทำธุรกรรมในต่างประเทศ  แปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองศูนย์แปล,  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  และสถานทูตจีนในไทย ต่อไปได้    ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาจีนและไปรับรองกงสุล ถือว่าผิด

4. อยากนำเอกสารที่แปลภาษาจีนไปใช้ต่างประเทศ ต้องทำยังไงบ้าง

การนำเอกสารที่นำไปใช้ในที่ประเทศจีนนั้น สิ่งแรกที่ทำเลยก็คือการนำเอกสารเข้ารับการแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองคำแปล จากนั้นให้นำเอกสารไปเข้ากระบวนการรับรองเอกสารกงสุลกับกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ เมื่อได้เอกสารที่ผ่านการรับรองจากทางกงสุลแล้วให้นำเอกสารไปขอรับรองจากทางสถานทูตจีนอีกทีเอกสารนั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าระยะเวลาในการดำเนินเรื่องเอกสารของแต่ละขั้นตอนนั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน หากใครที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศควรคำนวณระยะเวลาในการเตรียมและเดินเรื่องเอกสารให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาการออกเอกสารไม่ทันการใช้งานได้

ส่วนฉบับแปลภาษาจีน  สามารถเเปลรับรองศูนย์แปลและเเนบคู่กับฉบับรับรองกรมการกงสุล และสถานทูตจีนได้ เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานต่อได้

5. บริการแปลภาษาจีนกับศูนย์แปลภาษาเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน

จากข้างต้นจะเห็นได้เลยว่ากว่าจะได้เอกสารที่สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศแต่ละฉบับนั้นต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมาย ทั้งในเรื่องของการแปลเอกสารให้เป็นภาษาจีน การรับรองคำแปล การเข้าขอรับรองเอกสารกงสุล หรือแม้แต่การขอรับรองสถานทูต ทุกขั้นตอนล้วนแล้วต้องใช้เวลาและศึกษาขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการเดินเรื่องเอกสาร

มามจนถึงตอนนี้หลายคงคงกังวลกันอยู่แน่นอน ไม่รู้จะเริ่มยังไง? ทำแบบไหนที่เรียกว่าถูก ต้องเตรียมเอกสารและเริ่มดำเนินเรื่องก่อนกี่วันกันแน่ วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะทาง ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน มีให้บริการแปลภาษาจีน พร้อมรับรองคำแปลจากนักแปลขึ้นทะเบียน อีกทั้งยังมีบริการรับรองเอกสารกงสุลและสถานทูตอีกด้วย เรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ครบ จบ พร้อมใช้งาน ไม่ต้องมานั่งปวดหัววุ่นวายกับกองเอกสารอีกต่อไป เพราะเรามั่นใจว่าเราช่วยคุณได้แน่นอน ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านแปลเอกสารและรับรองเอกสารมากกว่า 9 ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการกับศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชันได้แล้ววันนี้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT: https://page.line.me/fc2009?openQrModal=true หรือ

สำนักงานใหญ่ สะพานควาย จตุจักร
อาคารภูมิเดชา ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เเขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 061-1769965 , 065-3958392

สาขาภูเก็ต ถ.ปฏิพัทธ์ เมืองภูเก็ต
เลขที่ 7/4 ถ.ปฏิพัทธ์ ต.ตลาตเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 086-3669255